Przetargi.pl
Organizacja transportu tymczasowego w okresie zimowym na trasie Duszniki-Zdrój - Zieleniec Sport Arena w latach 2023-2025 pn. SKIBUS ”

GMINA MIEJSKA DUSZNIKI-ZDRÓJ ogłasza przetarg

 • Adres: 57-340 Duszniki-Zdrój, Rynek 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIEJSKA DUSZNIKI-ZDRÓJ
  Rynek 6
  57-340 Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie
  REGON: 890717906
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.duszniki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja transportu tymczasowego w okresie zimowym na trasie Duszniki-Zdrój - Zieleniec Sport Arena w latach 2023-2025 pn. SKIBUS ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Organizacja transportu tymczasowego w okresie zimowym na trasie Duszniki-Zdrój - Zieleniec Sport Arena w latach 2023-2025 pn. skibus - 1 zadanie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.a) Są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej tj.posiadający aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub ważnąlicencję na wykonywanie krajowego albo międzynarodowego transportu drogowego osób,o których mowa w art. 5 ust. 1 lub ust. 2, art. 5a i 5b ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.o transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 919 ze zm.)1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy 00/100 zł)1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej tzn.a) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że dysponuje dopuszczonymi do ruchu drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, najmniej trzema autobusami niskopodłogowymi, które:• posiadają minimalną liczbę 25 miejsc,• posiadają dwa wejścia• są w stanie technicznym nie budzącym zastrzeżeń,• spełniają normę emisji spalin (minimum Euro 3)• są przystosowane do poruszania się w warunkach zimowychWykonawca zobowiązany będzie do spełnienia powyższych warunków przez cały okres trwania umowy. W przypadku konieczności wymiany pojazdów (zakupu nowych), autobusy będą musiały spełniać powyższe kryteria. Dotyczy to także zadeklarowanych przez Wykonawcę norm spalania (muszą być nie gorsze niż normy wskazane w ofercie).b) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę, polegającą na prowadzeniu przewozu osób.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców.c) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że sam posiada i/lub dysponuje w razie potrzeby następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi:• uprawnienia niezbędne do kierowania autobusami i przewozu osób, tj. prawo jazdy minimum kategorii D uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia do kierowania pojazdami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.• doświadczenie w transporcie pasażerskim,• są zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracęPowyższe wymogi dotyczą wszystkich osób, które będą wykonywały przewozy w imieniu i na rzecz Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia takiej liczby kierowców, by zapewnić warunki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym kodeksu pracy i innych przepisów dotyczących norm czasu pracy oraz odpoczynku).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach