Przetargi.pl
DOSTAWA PALIWA W 2023 ROKU

NADLEŚNICTWO RUSZÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 59-950 Ruszów, ul. Leśna 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7714338 , fax. 75 7714339
 • Data zamieszczenia: 2022-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NADLEŚNICTWO RUSZÓW
  ul. Leśna 2
  59-950 Ruszów, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7714338, fax. 75 7714339
  REGON: 931024066
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ruszow.wroclaw.lasy.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PALIWA W 2023 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną, według wymagań Zamawiającego, w okresie trwania umowy dostawę paliw płynnych, poprzez tankowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i sprzętu będących w dyspozycji Zamawiającego na stacjach paliw należących do Wykonawcy. Przedmiot zamówienia niezbędny jest do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu, dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów.• Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw ciekłych lub obrotu paliwami ciekłymi wydane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2022.1385 t.j. z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach