Przetargi.pl
Dostosowanie budynku RDLP w Zielonej Górze do warunków ochrony przeciwpożarowej oraz przebudowa zaplecza sali konferencyjnej na V piętrze

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48 68 455 85 00 , fax. +48 68 455 85 02
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze
  ul. Kazimierza Wielkiego 24a
  65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. +48 68 455 85 00, fax. +48 68 455 85 02
  REGON: 97004031000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielonagora.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - PGL Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie budynku RDLP w Zielonej Górze do warunków ochrony przeciwpożarowej oraz przebudowa zaplecza sali konferencyjnej na V piętrze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje prace budowlane stanowiące II etap modernizacji budynku biurowego RDLP w Zielonej Górze. 1. W zakresie dostosowania budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24 a. do warunków ochrony przeciwpożarowej: a) Wymiana stolarki aluminiowej b) Wykonanie oddymiania klatki schodowej z montażem klapy dymowej w stropie, montaż oświetlenia awaryjnego wraz z instalacją sygnalizacyjno–alarmową. c) Wykonanie nowej studni wodomierzowej z przebudową przyłącza wodociągowego w czynnym budynku biurowym. d) Wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych wynikających z zakresu robót. 2. W zakresie przebudowy zaplecza sali konferencyjnej na 5 piętrze: a) Wykonanie podejść wodnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i elektrycznych do przebudowanego pomieszczenia z wykonaniem instalacji wewnętrznej. b) Wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych wynikających z przebudowy. c) Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia. 3. Obiekt objęty zakresem robót to budynek użyteczności publicznej, wolnostojący, nie podpiwniczony o sześciu kondygnacjach nadziemnych. Prowadzenie robót odbywać się będzie na czynnym obiekcie. Praca w budynku odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00. Roboty wywołujące hałas winny być realizowane po godzinach pracy. Na roboty realizowane w godzinach pracy biura należy uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego. Wszystkie prace będą musiały być prowadzone w taki sposób, aby w godzinach urzędowania, biuro RDLP mogło normalnie funkcjonować. W związku z tym, że prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia będą prowadzone na czynnym obiekcie (obiekcie użytkowanym), Wykonawca zobowiązany jest do: a) zachowania szczególnej ostrożności, b) zminimalizowania uciążliwości związanych z przeprowadzanymi pracami, c) zabezpieczenia terenu prowadzonych prac przed oddziaływaniem na pomieszczenia sąsiadujące. Wszelkie roboty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, muszą być tak zorganizowane przez Wykonawcę, by nie utrudniały działalności użytkowników budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, d) wykonywania robót budowlanych w kolejności uzgodnionej z przedstawicielem Zamawiającego lub Inspektorem Nadzoru i na podstawie tych uzgodnień opracowania harmonogramu wykonywania prac, dostosowanego do terminu wykonania całego zadania, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. Opracowany harmonogram należy przedstawić zamawiającemu celem akceptacji w terminie pięciu dni od dnia podpisania umowy. 4. Dodatkowo, Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: a) wykonania wszelkich robót przygotowawczych, b) wykonania wszelkich robót porządkowych, w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia i po ich zakończeniu, c) utrzymania zaplecza budowy, d) wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. e) Zamawiający udostępni: - miejsce na parkingu do ustawienia kontenera na magazyn materiałów i sprzętu, oraz pomieszczenie socjalne; - jeden punkt sanitarny WC na parterze budynku, który Wykonawca zwróci w stanie niepogorszonym. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w: Dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ) z wyłączeniem części dot. wymiany windy zrealizowanej w I etapie modernizacji, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zwana dalej STWiOR (załącznik nr 11 do SIWZ) z wyłączeniem części dot. wymiany windy zrealizowanej w I etapie modernizacji i Przedmiarze robót (załącznik nr 12 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ BNP PARIBAS nr rachunku: 42 2030 0045 1110 0000 0051 5680 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Dostosowanie budynku RDLP do warunków ochrony ppoż”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie na IV piętrze. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. W PRZYPADKU WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22a USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNCYH: Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w Sekcji III.1.3) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w Sekcji III.1.2)) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca w celu wykazania wobec tych podmiotów braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim się powołuje na ich zasoby warunków udziału w postepowaniu, będzie zobowiązany do: 1) zamieszczenia informacji o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Sekcji III.3) ogłoszenia, na załączniku nr 5 i nr 6 do SIWZ – składanych wraz z ofertą, 2) przedstawienia dokumentów potwierdzających dysponowanie zasobami podmiotu trzeciego – Wykonawca może wykorzystać przykładowy wzór zobowiązania stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ – składanych wraz z ofertą, 3) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Sekcji III.4) składanych w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego. 3. W PRZYPADKU WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM NIEBĘDĄCYCH PODMIOTAMI, NA KTÓRYCH ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, niebędących podmiotami, na których zasoby powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w Sekcji III.3), na załączniku nr 5 do SIWZ, składanym wraz z ofertą. 4. W PRZYPADKU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1) Każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w Sekcji III.1) winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania; 2) W formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 4) Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej powinno być złożone wraz z ofertą, b) Oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.3) o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, stosownie do postanowień pkt 1 niniejszego ustępu. Dokumenty te Wykonawcy składają wraz z ofertą. c) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa wyżej w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach i w terminie określonym powyżej w ust. 1, d) Dokumenty, o których mowa w Sekcji III.4) albo odpowiadające im dokumenty określone poniżej w ust. 5 obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedmiotowe dokumenty Wykonawcy będą obowiązani złożyć na wezwanie Zamawiającego, e) Dokumenty, o których mowa w Sekcji III.5.1) składa odpowiednio Wykonawca/ Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych powyżej w pkt 1 zdanie pierwsze - przedmiotowe dokumenty Wykonawca/ Wykonawcy składają na wezwanie Zamawiającego; 5) Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów; 7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna; 8) W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej w/w postanowienia dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w Sekcji III.4) należy załączyć (a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki. 5. W PRZYPADKU JEŻELI WYKONAWCA MA SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZAMIAST DOKUMENTÓW: 1) o których mowa w Sekcji III.4) ust. 1-3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) o których mowa w Sekcji III.4) ust. 4 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP. 3) Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 5 pkt 1 lit. a) oraz w ust. 5 pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 5 pkt 1) lit. b) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1-2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 5 pkt 3 stosuje się. 5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Sekcji III.4) ust. 4 , składa dokument, o którym mowa wyżej w ust. 5 pkt 2, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 5 pkt 3 zdanie pierwsze stosuje się. 6) Wymienione w niniejszym ustępie dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 6. PONADTO, WRAZ Z OFERTĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ: 1) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ); 2) Kosztorys ofertowy sporządzony wg zasad opisanych w pkt 13 SIWZ; 3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika. 7. Oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.3) ogłoszenia są składane wraz z ofertą. Oświadczenia te składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem. 8. Zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach