Przetargi.pl
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej

Gmina Iłowa ogłasza przetarg

 • Adres: 68-120 Iłowa, ul. Żeromskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 368 14 00 , fax. 68 368 14 01
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iłowa
  ul. Żeromskiego 27
  68-120 Iłowa, woj. lubuskie
  tel. 68 368 14 00, fax. 68 368 14 01
  REGON: 97077085300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej 2. Przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji technicznej wraz z załącznikami, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, zezwoleń wynikających z przepisów prawa, w tym opracowanie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu, zajęcia pasa drogowego i innych w celu realizacji przedmiotu zamówienia, b) wykonanie robót budowlanych w tym: - odcinkowa wymiana rur kanalizacyjnych - czyszczenie rurociągu specjalistycznym pojazdem typu WUKO - odtworzenie nawierzchni W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.: a) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ; b) wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń, c) zagospodarowanie terenu: m.in. uporządkowanie terenu, d) przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń oraz dokumentacji powykonawczej e) przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych z oddaniem obiektu do użytkowania, f) współpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającym. 4. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 5. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca winien zrealizować przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji technicznej, we wzorze umowy, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 7. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ oraz w załączonym przedmiarze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – ( jeśli dotyczy) - formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do SIWZ; - pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach