Przetargi.pl
Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p. poż. oraz remont siłowni w obiekcie PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ogłasza przetarg

 • Adres: 62-510 Konin, ul. Przyjaźni
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2497222 , fax. 63 2497201
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
  ul. Przyjaźni 1
  62-510 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2497222, fax. 63 2497201
  REGON: 31100003100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.konin.bip-e.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p. poż. oraz remont siłowni w obiekcie PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-budowlane w zakresie dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów p. poż. oraz remont siłowni w budynku PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1. Część I Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p. poż. – prace związane z wykonaniem oddymiania czterech klatek schodowych, modernizacją systemu hydrantów wewnętrznych oraz wymianą stolarki drzwiowej w ciągach komunikacyjnych na spełniającą wymogi ogniotrwałości. Opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w projektach i przedmiarach robót, stanowiących załącznik do SIWZ. Część II Remont siłowni – prace remontowo-budowlane mające na celu poprawienie funkcjonalności istniejącej siłowni. Remont obejmuje wymianę posadzek w pomieszczeniach, tynkowanie i malowanie ścian,zamontowanie sufitu podwieszanego, generalny remont węzłów sanitarnych, częściową wymianę oświetlenia, rozbudowę i przebudowę instalacji wod-kan, wentylacji i klimatyzacji dla nowo projektowanych i istniejących pomieszczeń w budynku PWSZ w Koninie. Opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w projektach i przedmiarach robót, stanowiących załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga by oferta zabezpieczona była wadium, którego wartość wynosi: - dla Części I: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100), - dla Części II: 7 500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset zł 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Część I Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Część II Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach