Przetargi.pl
Budowa torów rowerowo-rolkowych na terenie miasta Konina, w ramach zadań inwestycyjnych: „Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)” i „Rolkowisko (ZSBiKZ) (KBO)”

Miasto Konin ogłasza przetarg

 • Adres: 62-500 Konin, Plac Wolności
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 63 2401138, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Konin
  Plac Wolności 1
  62-500 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. +48 63 2401138, , fax. -
  REGON: 31101903600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.konin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa torów rowerowo-rolkowych na terenie miasta Konina, w ramach zadań inwestycyjnych: „Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)” i „Rolkowisko (ZSBiKZ) (KBO)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa asfaltowych torów w formie pętli: - rowerowo-rolkowego typu pumptrack, przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie, ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 24, na terenie istniejącego placu o nawierzchni asfaltowej; - rolkowego, przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie, ul. Budowlanych 6, na terenie istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania: Zadanie I. Budowa toru rowerowo-rolkowego typu pumptrack, przy Szkole Podstawowej nr 8, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)”. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej; 2) roboty ziemne i wykonanie nasypu toru; 3) wykonanie nawierzchni toru z betonu asfaltowego (151,3 m2); 4) obłożenie skarp toru sztuczną trawą; 5) montaż wyposażenia (stojaka na rowery i tablicy z regulaminem korzystania z toru). Zadanie II. Budowa toru rolkowego, przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rolkowisko (ZSBiKZ) (KBO)”. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) odhumusowanie terenu i roboty ziemne; 2) wykonanie okrawężnikowania; 3) wykonanie nawierzchni toru z betonu asfaltowego (465,0 m2); 4) kształtowanie skarp toru; 5) renowacja trawnika.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dotyczy Zadania I i Zadania II . Formularze oferty sporządzone na podstawie wzorów stanowiących Załącznik nr 1 i 1a do SIWZ. 2. Zestawienie elementów rozliczeniowych sporządzone na podstawie wzorów stanowiących Załączniki nr 2 i nr 2a do SIWZ. 3. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia sporządzona na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 5. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca zgodnie z art. 22a, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca dla spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać będzie na zdolnościach tego podmiotu. 6. Pełnomocnictwo (w przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoba upoważniona do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty). Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach