Przetargi.pl
MODERNIZACJA I REMONTY DRÓG NA TERENIE GMINY PERZÓW

Gmina Perzów ogłasza przetarg

 • Adres: 63-642 Perzów, Perzów
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 78 61 060 , fax. 62 78 61 509
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Perzów
  Perzów 78
  63-642 Perzów, woj. wielkopolskie
  tel. 62 78 61 060, fax. 62 78 61 509
  REGON: 25085520000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.perzow.nowoczesnagmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA I REMONTY DRÓG NA TERENIE GMINY PERZÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace modernizacyjne i remontowe dróg na terenie Gminy Perzów. Przedmiot zamówienia wyszczególnia trzy części ze względu na zakres i metodę prac remontowo – modernizacyjnych, jednak stanowi całość jednego zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: A) wykonanie nakładki w m. Zbyczyna zgodnie z przedstawionym w załączniku nr 1A zakresem rzeczowym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2A), mapami poglądowymi (zał. 3A), aktualnie obowiązującymi przepisami i normami oraz przedmiarami robót (załącznik nr 4A ); B) - wbudowanie masy z otaczarki bez wycinania miejsc uszkodzonych w m. Słupia pod Bralinem, Brzezie, Turkowy, Miechów, Domasłów, Zbyczyna oraz wbudowanie masy z otaczarki z wycięciem uszkodzonych miejsc i wywiezieniem urobku na odległość do 5 km w m. Słupia pod Bralinem, Turkowy, Gęsia Górka, Miechów, zgodnie z przedstawionym w załączniku nr 1B zakresem rzeczowym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zał. nr 2B), aktualnie obowiązującymi przepisami i normami oraz przedmiarami robót (zał. nr 3B,C ). C) - uzupełnienie dziur i nierówności mieszanką granitową drogi z mieszanki granitowej w m. Perzów – Miechów oraz wykonanie obustronnych poboczy wzdłuż drogi gminnej w m. Domasłów zgodnie z przedstawionym w załączniku nr 1C zakresem rzeczowym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2C), aktualnie obowiązującymi przepisami i normami oraz przedmiarami robót (załącznik nr 3B,C).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, na rachunek bankowy nr 63 8413 0000 0200 0619 2000 0006, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020 poz. 299). 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego – sekretariat pok. nr 2 , w opieczętowanej kopercie z dopiskiem : „Wadium w postępowaniu na „Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Perzów ”, a potwierdzoną kserokopię należy w sposób trwały załączyć w ofercie. 4. Nie należy załączać oryginału wadium do oferty. 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 05.06.2020 r. do godz. 10 00. 6.Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 7. Załączona kserokopia dowodu wpłaty do oferty w sytuacji, gdy wadium w pieniądzu nie wpłynęło na konto zamawiającego do terminu jego wniesienia nie stanowi skutecznego wniesienia wadium. 7.Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 3-ch dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 8.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania. 9.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 10. Zwrot i zatrzymanie wadium będą się odbywać zgodnie z art. 46 Pzp. 11.Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium przez lidera konsorcjum lub jednego z uczestnika konsorcjum w imieniu wszystkich uczestników konsorcjum. 12. W przypadku Wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz przez jednego z uczestników konsorcjum w treści wadium musi być wyszczególniony pełen skład konsorcjum.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla spełnienia tego warunku Wykonawca przedkłada dokument, potwierdzający jego wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcom nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (załącznik nr 8 ), 2) wypełniony i podpisany formularz ofertowy ( załącznik nr 2) 3)dowód wniesienia wadium (oryginał ),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach