Przetargi.pl
„Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury” dla Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP SZOZ w Śremie

Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 95
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 22 46 300 , fax. 61 22 46 316
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie
  ul. Mickiewicza 95 95
  63-100 Śrem, woj. wielkopolskie
  tel. 61 22 46 300, fax. 61 22 46 316
  REGON: 63083335300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.reumatologia.srem.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP SZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury” dla Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP SZOZ w Śremie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury” dla Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP SZOZ w Śremie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają zalączniki do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1/Formularz ofertowy 2/Formularz asortymentowo-cenowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach