Przetargi.pl
Budowa ulicy Lotniczej w Poznaniu

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 61-831 Poznań, Plac Wiosny Ludów
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618842010, , fax. 618666004
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
  Plac Wiosny Ludów 2
  61-831 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618842010, , fax. 618666004
  REGON: 30268953900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Lotniczej w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Lotniczej na odcinku od ul. Wzlotowej do ul. Dąbrowskiego wraz z przejazdem dla straży pożarnej przez ul. Dąbrowskiego, wykonaniu kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przebudowie sieci gazowej, oświetlenia ulicznego, budowie kanału technologicznego i sygnalizacji świetlnej oraz wykonanie nowego oznakowania wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią oraz realizacją usług/dostaw związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Skrócona nazwa postępowania: „Budowa ul. Lotniczej w Poznaniu”. 3.2. W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji: 3.2.1. Zadaniem Wykonawcy będzie w szczególności: • zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż, • oznakowanie oraz zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, • zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej, • zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, • wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, • uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. 3.2.2. Ze względu na konieczność przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63 wraz z przyłączami Dz25, Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest spełnić wszystkie wymagania stawiane przez właściciela sieci – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 3.2.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości przyległych. 3.2.4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia komunikacji pieszej w obrębie realizowanej inwestycji, zgodnie z czasową organizacją ruchu. 3.2.5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi komunikacyjnej, posesji zlokalizowanych przy ul. 3 Pułku Lotniczego oraz ul. Wojtulanis-Karpińskiej, w tym umożliwiający okazjonalny dojazd zestawów pojazdów do 17 m długości. 3.2.6. Ruch pojazdów z ul. 3 Pułku Lotniczego w ul. Wzlotową Wykonawca jest zobowiązany nadzorować przez osoby do tego uprawnione. 3.2.7. Wymagania dodatkowe: • na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia szczegółowego harmonogramu budowlanych oraz przedstawienia go Zamawiającemu w terminie 2 tygodni od zgłoszenia żądania. Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy – Załączniku nr 1 do SIWZ oraz dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 87 000,00 pln.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.3.1. –10.3.3. SIWZ IDW składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: -niezalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.4. SIWZ IDW zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 10.4. SIWZ IDW stosuje się. 3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 10 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. Wykonawca składa wraz z formularzem oferty: 1.Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ IDW wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym; 2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 SIWZ IDW sporządzone i wypełnione wg Wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 i 7 doSIWZ IDW, 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 4. Wykaz doświadczenia personelu Wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert (sporządzone i wypełnione wg Wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ IDW), 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.5.1. i 9.5.4. SIWZ IDW –jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (sporządzone i wypełnione wg Wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ IDW). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwa). Wykonawca do oferty powinien załączyć potwierdzenie wniesienia wadium na warunkach określonych w SIWZ IDW.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach