Przetargi.pl
Dostawy świeżych części drobiowych, mięsa wołowego i wieprzowego oraz przetworów mięsnych (wędlin)

Szkoła Policji w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, Pl. Staszica
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 3522134, , fax. 67 3522322
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Policji w Pile
  Pl. Staszica 7
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 67 3522134, , fax. 67 3522322
  REGON: 57029066300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pila.szkolapolicji.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkolenie Policji

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy świeżych części drobiowych, mięsa wołowego i wieprzowego oraz przetworów mięsnych (wędlin)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Niniejsze postępowanie podzielone jest na trzy części: Część nr 1 - dostawa świeżych części drobiowych w orientacyjnej ilości – 1 675 kg (CPV 15112100-7); Część nr 2 - dostawa mięsa wołowego i wieprzowego w orientacyjnej ilości – 1 475 kg (CPV 15111000-9); Część nr 3 - dostawa przetworów mięsnych (wędlin) w orientacyjnej ilości – 3 880 kg (CPV 15100000-9). 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 odrębne części, zgodnie z załącznikami nr 2a, 2b i 2c do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną część, lub więcej części zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia. 3. Szczegółowy wykaz i opis asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz szacowana ilość zamawianych produktów została zawarta w Opisie przedmiotu zamówienia, które stanowią załączniki nr 2a, 2b i 2c do SIWZ. Załączniki te stanowią jednocześnie Formularze cenowe, które stanowić będą część oferty. 4. Pozostałe warunki dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15112100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.) lub posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r., poz. 824 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2) Wypełniony w każdej pozycji Opis przedmiotu zamówienia (Formularz cenowy) zgodnie z załącznikiem nr 2a, 2b lub 2c do SIWZ. 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Klauzulę informacyjną z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ, 5) Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe pośrednio lub bezpośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ. Ponadto, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach