Przetargi.pl
Dostawa materiałów higienicznych, produktów do pielęgnacji niemowląt, szwów chirurgicznych i innych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-600 Oborniki, Szpitalna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48(61)2973600 , fax. +48(61)2960079
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Szpitalna 2
  64-600 Oborniki, woj. wielkopolskie
  tel. +48(61)2973600, fax. +48(61)2960079
  REGON: 00030660900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.oborniki.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 2 w Obornikach

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów higienicznych, produktów do pielęgnacji niemowląt, szwów chirurgicznych i innych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów higienicznych, produktów do pielęgnacji niemowląt, szwów chirurgicznych i innych opisanych w 25 Pakietach: Pakiet nr 1 : Kosmetyki dla niemowląt Pakiet nr 2 : Koszula operacyjna Pakiet nr 3 : Serwety, taśmy i inne Pakiet nr 4 : Zestaw do zabiegów ginekologicznych Pakiet nr 5 : Sterylny zestaw do operacji ortopedycznych Pakiet nr 6 : Sterylny zestaw do operacji biodra Pakiet nr 7 : Sterylny zestaw zapakowany zbiorczo Pakiet nr 8 : Fartuchy, podkłady, poszwy i inne Pakiet nr 9 : Prześcieradła ochronne, folie, serwety i inne Pakiet nr 10 : Spodenki do kolonoskopii Pakiet nr 11 : Serwety sterylne Pakiet nr 12 : Zestaw do zabiegów urologicznych Pakiet nr 13 : Zestaw serwet uniwersalnych Pakiet nr 14 : Sterylna serweta Pakiet nr 15 : Sterylny zestaw do operacji ortopedycznych Pakiet nr 16 : Zestaw do cesarskiego cięcia Pakiet nr 17 : Maski chirurgiczne Pakiet nr 18 : Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę Pakiet nr 19 : Zestaw do operacji kończyn Pakiet nr 20 : Ubranie chirurgiczne Pakiet nr 21 : Fartuch chirurgiczny Pakiet nr 22 : Czepki Pakiet nr 23 : Odzież operacyjna, serweta chirurgiczna, worki MAYO i inne Pakiet nr 24 : Odzież operacyjna Pakiet nr 25 : Szwy chirurgiczne 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ, który szczegółowo określa asortyment w poszczególnych pakietach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33750000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, o ile zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Podpisany i zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. 2) Opis przedmiotu zamówienia, fotografie oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. W załączonych do oferty materiałach należy zaznaczyć kolorem wszystkie wymagane w załączniku nr 2 parametry. 3) Wykaz dostaw – załącznik nr 6 do SIWZ. 4) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące RODO – załącznik nr 7 do SIWZ. 5) Oświadczenie na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, informujące czy wybór Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach