Przetargi.pl
WYMIANA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH PRZY BRAMACH HANGARÓW LEKKICH (STREFA POŁUDNIOWA USR), BUD. 286-301 KOMPLEKS 6035 NA TERENIE 31. BLT W KRZESINACH

31 Baza Lotnictwa Taktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 61-325 Poznań, Ul. Silniki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 548 500 , fax. 261 548 555
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
  Ul. Silniki 1
  61-325 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 548 500, fax. 261 548 555
  REGON: 63243177100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.31blt.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYMIANA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH PRZY BRAMACH HANGARÓW LEKKICH (STREFA POŁUDNIOWA USR), BUD. 286-301 KOMPLEKS 6035 NA TERENIE 31. BLT W KRZESINACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana progów zwalniających w bud. 286-301 k. 6035, czarnych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (z późn. zm.), zgodnie z opisem - zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru wykonanej usługi zawartą w załączniku nr 7 do SIWZ oraz z nakładami zawartymi w przedmiarze – załącznik nr 6 do SIWZ. Wymagania dotyczące realizacji umowy, miejsca wykonywania usługi, gwarancji, kar zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby Wykonawca zatrudnił, do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące tzw. prace fizyczne, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeksu pracy. 4. Wykonawca złoży wraz z ofertą przedmiar – na podstawie załącznika nr 6 do siwz. 5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów własnych, zgodnych z przedmiotem i opisem prac. 6. Wykonawca w terminie minimum 3 dni przed rozpoczęciem prac dostarczy wykaz imienny pracowników wykonujących prace na obiekcie oraz wykaz pojazdów. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 10. Klasyfikacja głównego przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45233150-5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233150-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – według załącznika 1 do SIWZ. b) wypełniony i podpisany przedmiar - na podst. załącznika nr 6 do SIWZ. 2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI.2. niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – wg. zał. nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 5. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24 aa ustawy PZP (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach