Przetargi.pl
Dostawy pelletu drzewnego

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-700 Mrągowo, Oś. Parkowe
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 416 936, , fax. 897 416 594
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
  Oś. Parkowe 2
  11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 416 936, , fax. 897 416 594
  REGON: 51003101700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec.mragowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy pelletu drzewnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy pelletu drzewnego, workowanego, wg normy PN-EN ISO 17225-2:2014, Kod CPV 09111400-4, pozbawione zanieczyszczeń fizycznych (piasek, kamienie), oraz chemicznych (rozpuszczalniki, farby, lakiery), o parametrach: - wartość opałowa w stanie roboczym - powyżej 17400 kJ/kg - zawartość popiołu - do 0,6% - zawartość siarki - do 0,04% - wilgotność całkowita - do 8% - średnica - od 6 do 8 mm - długość - od 30 do 40mm - gęstość nasypowa - powyżej 650 kg/m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1.500,00 PLN (tysiąc pięćset złotych). Wadium wnosi się: a) w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Wpłata na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem Wadium na przetarg - ,,Dostawa pelletu”. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Zamawiającego. b) w poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275). 2. Kopię dowodu wpłaty wadium, o którym mowa w ust. 1a, należy dołączyć do oferty. 3. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP. 4. Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z form wymienionych w ust. 1b, winny być złożone u Głównej Księgowej Miejskiej Energetyki Cieplnej, najpóźniej w terminie składania oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu wybranego wykonawcy, zostanie niezwłocznie zwrócone po podpisaniu umowy. 6. Pozostałym wykonawcom, których oferty nie wybrano, zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. 7. W oparciu o art. 46 ust. 4a i ust. 5 pzp. zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium. - Pełnomocnictwo, jeśli jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach