Przetargi.pl
(1) Odnowienie licencji oraz przedłużenie usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego oprogramowania Axence nVision i rozszerzenie o dodatkowe 200 licencji. (2) Przedłużenie usługi gwarancyjnej i wsparcia technicznego dla licencji VMware. (3) Odnowienie licencji FortiGate 40C. (4) Świadczeniesprzętowego serwisu pogwarancyjnego dla macierzy VNX 5200. (5) Zakup sprzętowego serwisu pogwarancyjnego deduplikatora EMC Data Domain 2200.

Sąd Okręgowy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-543 Olsztyn, Dąbrowszczaków
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 521 61 66, , fax. 89 521 61 68
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Olsztynie
  Dąbrowszczaków 44 A
  10-543 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 521 61 66, , fax. 89 521 61 68
  REGON: 32343000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.olsztyn.so.gov.pl/, https://ezamowienia.ms.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  (1) Odnowienie licencji oraz przedłużenie usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego oprogramowania Axence nVision i rozszerzenie o dodatkowe 200 licencji. (2) Przedłużenie usługi gwarancyjnej i wsparcia technicznego dla licencji VMware. (3) Odnowienie licencji FortiGate 40C. (4) Świadczeniesprzętowego serwisu pogwarancyjnego dla macierzy VNX 5200. (5) Zakup sprzętowego serwisu pogwarancyjnego deduplikatora EMC Data Domain 2200.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część nr 1: Odnowienie licencji i przedłużenie usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego oprogramowania Axence nVision i rozszerzenie o 200 licencji, tj.: odnowienie licencji i przedłużenie usługi gwarancyjnej oraz świadczenie wsparcia technicznego dla oprogramowania AXENCE nVision Pro (moduły: Network, Inventory, Users, DataGuard, HelpDesk), która będzie obejmowała 600 monitorowanych urządzeń na rzecz Sądu Okręgowego w Olsztynie i rozszerzenie o kolejne 200 licencji. część nr 2: Przedłużenie usługi gwarancyjnej oraz świadczenie wsparcia technicznego na okres 12 miesięcy dla licencji Vmware (Kontrakt: 41807473), tj.: Rodzaj świadczonego wsparcia technicznego: VMware Basic Support - Basic Support Coverage VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor (Max 6 cores per processor) - sztuk 10; - Basic Support Coverage VMware Center Server 5 Standard for vSphere (Includes Orchestrator and Linked Mode) - sztuk 1. część nr 3: Odnowienie licencji FortiGate 40C Dostawa licencji na okres 12 miesięcy w zakresie rodzaju licencji: Unified (UTM) Protection (8x5FortiCare plus Aplication Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) szt. 2 część nr 4: Świadczenie sprzętowego serwisu pogwarancyjnego dla macierzy VNX 5200 przez okres 12 miesięcy Opis usługi: - Okno zgłoszeń: 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. - Okres serwisu 12 miesięcy od daty startowej. - Czas reakcji – zwrotnej kontakt o przyjęciu zgłoszenia: 0,5 h. - Gwarantowany czas naprawy 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia awarii. Zgłoszenie dokonane w dni świąteczne oraz po godzinie 15:00 w dzień roboczy traktowana są tak, jak zgłoszenie następnego dnia roboczego o godzinie 7:00. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dokładny termin naprawy urządzenia. - Naprawa onsite w trybie NBD w siedzibie Zamawiającego. - Uszkodzone dyski po naprawie pozostają u Zamawiającego. część nr 5: Świadczenie sprzętowego serwisu pogwarancyjnego deduplikatora EMC Data Domain 2200 przez okres 12 miesięcy - Okno zgłoszeń: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - Okres serwisu 12 miesięcy od daty startowej - Czas reakcji – zwrotnej kontakt o przyjęciu zgłoszenia: 0,5 h. - Gwarantowany czas naprawy: 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia awarii. Zgłoszenie dokonane w dni wolne od pracy traktowane są jako zgłoszenia o godzinie 7:00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym - Sposób realizacji naprawy: naprawa onsite w siedzibie Zamawiającego - Uszkodzone dyski po naprawie pozostają u Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72250000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Sporządzony przez Wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, formularz ofertowy. 2. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego, w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - w przypadku składania oferty w postaci elektronicznej. 3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza - w przypadku składania oferty w formie pisemnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach