Przetargi.pl
Świadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy Cisco

Gmina - Miasto Elbląg ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, Łączności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 552353536, , fax. 552393334
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina - Miasto Elbląg
  Łączności 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 552353536, , fax. 552393334
  REGON: 17074771500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umelblag.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy Cisco
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy Cisco Przedmiot główny: CPV: 72.25.00.00-2 Nazewnictwo wg CPV: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów Główne miejsce świadczenia usług: CZMSSZ, ul. E. Orzeszkowej 2, 82-300 Elbląg Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług serwisu oraz asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy Cisco zgodnie z Załącznikiem nr 1 do wzoru Umowy – Zestawienie urządzeń i oprogramowania firmy CISCO objętych Umową. Przez usługę serwisu oraz asysty technicznej zwaną dalej serwisem rozumie się wszelkie działania – w tym także działania zdalne – niezbędne do usunięcia wady sprzętu lub oprogramowania i przywrócenia do sprawności technicznej zgodnej z parametrami gwarantowanymi przez ich producenta z uwzględnieniem normalnego zużycia sprzętu. 2. Zakres zamówienia: 1) Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usługi serwisu technicznego polegającej na: a) świadczeniu usługi service-desk, w ramach której Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania błędów i usterek za pomocą telefonu i poczty elektronicznej, b) składaniu, w imieniu Zamawiającego, zgłoszeń i zapytań do centrum zgłoszeń serwisowych producenta (TAC), w tym określanie priorytetów zgłoszeń, na urządzenia i oprogramowanie, o których mowa w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, c) rejestrowaniu, w imieniu Zamawiającego, zgłoszeń do producenta oprogramowania dotyczących błędów w działaniu oprogramowania lub odstępstw w działaniu oprogramowania w stosunku do deklarowanej funkcjonalności oprogramowania. Obowiązek ten odnosi się do oprogramowania, wymienionego w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, d) naprawie lub wymianie urządzeń, które działają nieprawidłowo lub uległy uszkodzeniu na nowe, wolne od wad, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż urządzenie podlegające wymianie, wymienionych w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, e) odtworzeniu po usunięciu awarii konfiguracji urządzeń na taką jaka była przed awarią, f) dostarczeniu Zamawiającemu aktualizacji posiadanego oprogramowania, wymienionego w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, do najnowszej wersji oprogramowania (rozumianej jako najnowsza wersja systemu/oprogramowania obecnie dostępna oraz rozwijana przez producenta), g) dostarczeniu na życzenie Zamawiającego wskazanej dokumentacji do urządzeń i oprogramowania, wymienionych w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, h) świadczeniu usług konsultacyjnych (np. pomoc przy konfiguracji nowych usług, rozbudowie) w wymiarze dwóch godzin miesięcznie, co daje łącznie czas 24 godzin wsparcia przez cały okres trwania umowy. 2) Dla urządzeń posiadających w dniu podpisania umowy status „end off suport” oznaczający zakończenie wsparcia producenta urządzeń, z zakresu usługi serwisu technicznego wyłącza się czynności opisane w sekcji II.4) pkt 2. poz. 1) lit. b), c) i d) ogłoszenia. W tym przypadku zakres usługi serwisu technicznego obejmuje dodatkowo naprawę lub wymianę urządzeń, które działają nieprawidłowo lub uległy uszkodzeniu na sprawne, wolne od wad, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż urządzenie podlegające wymianie. 3) Dla urządzeń, dla których „end off suport” (zakończenie wsparcia producenta urządzeń) przypada w okresie świadczenia 12-miesięcznej usługi serwisu technicznego, objętej zamówieniem, pakiety serwisowe producenta muszą być wykupione na okres maksymalny jaki dopuszcza producent (tj. do dnia osiągnięcia statusu „end off support”). Po osiągnięciu przez ww. urządzenia statusu „end off suport” usługa serwisu technicznego obejmować będzie zakres opisany w sekcji II.4) pkt 2. poz. 2) ogłoszenia. 3. Wymagania Zamawiającego: 1) W przypadku wystąpienia poważnych błędów w oprogramowaniu, ogłoszonych przez producenta urządzeń, mogących skutkować niepoprawną pracą urządzeń, Wykonawca poinformuje o tym niezwłocznie Zamawiającego oraz zaproponuje rozwiązanie problemu, docelowe lub tymczasowe. 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał mu, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, informację (potwierdzoną przez producenta) o pakietach serwisowych producenta urządzeń oraz oprogramowania, określające warunki, na których gwarancje zostały udzielone. 3) Zamawiający wymaga, aby pakiety serwisowe pozwalały, i to bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy, na rozbudowę posiadanych urządzeń o kolejne moduły rozszerzeń. Taka rozbudowa nie może powodować utraty praw serwisowych do istniejącej konfiguracji danego urządzenia. 4) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi serwisu technicznego po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego. Zamawiający zgłaszając awarię może skorzystać z formy: a) elektronicznej poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail, b) telefonicznej. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w dniach roboczych) oraz e-mail (przez całą dobę, 7 dni w tygodniu). Wykonawca udostępni pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich serwisowanych rozwiązań. 5) Każde zgłoszenie dotyczące serwisu technicznego będzie rejestrowane i potwierdzane bezzwłocznie pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego: cisco@elblag.eu 6) Usunięcie awarii sprzętu wymienionego w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy nastąpi w następnym dniu roboczym. Zgłoszenie awarii po godz. 16:00 będzie traktowane jak zgłoszenie w następnym dniu roboczym o godz. 8:00. W przypadku niemożności usunięcia uszkodzenia w powyższym terminie, Wykonawca zapewni (na czas naprawy) bezpłatnie urządzenia o parametrach nie gorszych niż naprawiane. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. 7) W przypadku awarii i w jej wyniku wymiany uszkodzonego urządzenia bądź jego części, będącego nośnikiem danych, Wykonawca zobowiązany będzie do pozostawienia uszkodzonej części Zamawiającemu. 8) Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług konsultacyjnych (np. pomoc przy konfiguracji nowych usług, rozbudowie) przez osobę/osoby z doświadczeniem w zakresie projektowania i wdrożenia sieci LAN/MAN/WAN, posiadającą/posiadające aktualny certyfikat CCIE Routing&Switching oraz certyfikat CCIE Security. 9) Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania usterek zgodnie z kolejnością zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zmienić priorytet usterki. 10) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów po każdej naprawie, wykonanych przez Wykonawcę przy asyście Zamawiającego, w celu potwierdzenia prawidłowej pracy urządzeń i oprogramowania oraz przywrócenia ich pełnej funkcjonalności. 11) Wykonawca musi posiadać najwyższy stopień partnerstwa Gold Certified Partner. 4. Serwis musi być autoryzowany przez producentów urządzeń, to jest zapewniona być musi naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta. 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 7. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 8. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na usługi podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72250000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy NR 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138 Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) wnosi się w takiej formie jakiej zostało ustanowione przez Gwaranta (wystawcę gwarancji/poręczenia), tj. oryginału dokumentu. Dokument w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta (wystawcę gwarancji/poręczenia): plik wraz z pozostałymi plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) i złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy. 3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Uwaga: a) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c) Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Uwaga: a) dokumenty mają określać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą, b) zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach