Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pustniki wraz z kolektorem tłocznym do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Gieląd

Gmina Sorkwity ogłasza przetarg

 • Adres: 11-731 Sorkwity, Olsztyńska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 742-81-79, , fax. 0-89 742-85-30
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sorkwity
  Olsztyńska 16A
  11-731 Sorkwity, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 742-81-79, , fax. 0-89 742-85-30
  REGON: 54094300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminasorkwity.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pustniki wraz z kolektorem tłocznym do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Gieląd
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pustniki wraz z kolektorem tłocznym do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Gieląd. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki, gm. Sorkwity wraz z kolektorem tłocznym do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Gieląd obejmująca następujący zakres: a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o następujących parametrach: - długość L = 1684,10m materiał PVC U fi 200 mm SN8, ścianka lita, - długość L = 8,20m m materiał PVC U fi 160 mm SN8, ścianka lita - 32 kpl, studni rewizyjnych żelbetonowych z gotową kinetą PU fi 1000 mm - 3 kpl. studni rewizyjnych żelbetonowych z gotową kinetą PU fi 1200 mm - 38 kpl. studni rewizyjnych PP,PE fi 400 mm b) budowę sieci kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią o następujących parametrach: - długość L = 1950,90m, materiał PE 100 SDR 17 fi 110mm PN10 - długość L = 519,00m, materiał PE 100 SDR 17 fi 50mm PN10 - długość L = 101,00m, materiał PE 100 SDR 11 fi 50mm PN16 RC - Łączna długość sieci kanalizacji tłocznej wynosi: 2570,90m b) budowa przepompowni: 1. Przepompownia P1 – przepompownia sieciowa Pustniki, dz. nr ew. 12-120/25 2. Przepompownia P2 – przepompownia sieciowa Pustniki, dz. nr ew. 12-103/1 3. Przepompownia przydomowa Pd1 – Pustniki, dz. nr ew. 12-91/5 4. Przepompownia przydomowa Pd2 – Pustniki, dz. nr ew. 12-58/4 5. Przepompownia przydomowa Pd3 – Stary Gieląd, dz. nr ew. 5-2/6 6. Przepompownia przydomowa Pd4 – Pustniki, dz. nr ew. 12-118 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiary robót załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia traktowane są jedynie jako materiał poglądowy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) Jeżeli dokumentacja projektowa wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. Zaproponowane rozwiązania równoważne nie mogą powodować konieczności przeprojektowania załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej. 6) Wszystkie zastosowane podczas realizacji przedmiotu zamówienia materiały muszą mieć atest dopuszczający do stosowania w budownictwie. 7) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga, aby następujące osoby były w okresie realizacji zamówienia zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320): 1) w zakresie obsługi urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego; 2) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. Obowiązek ten nie dotyczy kierownika budowy. 8) Wykonawca lub podwykonawca w terminie 5 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o której mowa w ust. 7, ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat/ część etatu). 9) W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób, o których mowa w ust. 7 Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu uaktualnionego wykazu osób, o którym mowa w ust. 8. Obowiązek ten Wykonawca lub podwykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania przedmiotowej zmiany. 10) Na każdym etapie realizacji umowy Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę lub podwykonawcę do przedstawienia dokumentu (-ów) potwierdzającego (-ych) zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 8. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przedstawić żądany (-e) dokument (-y), w każdym jednak przypadku nie później niż w terminie 3 dni roboczych od przesłania przez Zamawiającego wezwania. 11) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 7 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 13) Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. 14) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji, obejmującą w szczególności: wykonanie bieżących pomiarów geodezyjnych, wytyczenia, pomiarów powykonawczych, domiarów i szkiców w zakresie wykonanych elementów objętych dokumentacją na potrzeby dokumentów rozliczeniowych potwierdzających ilości wykonanych robót z wyodrębnieniem poszczególnych elementów pozycji obmiarowych. 15) Zamawiający dopuszcza częściowe odbiory robót. 16) Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. 17) Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia. 18) Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 19) Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót). 20) Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót. Wykonawca, wprowadzając na czas prowadzenia robót zmienione organizacje ruchu oraz tymczasowe objazdy, zaopatrzy się na własny koszt w stosowne urządzenia i znaki drogowe, zgodnie z wymaganymi kodeksu ruchu drogowego. Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca, pozyska zgodę od właściwego zarządcy drogi na ich prowadzenie podając organizację robót oraz ponosząc opłaty z tym związane na rzecz zarządzającego terenem. 21) W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie bez przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci we własnym zakresie i na własny koszt. 22) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach niniejszego zamówienia w obrębie przejętego terenu budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych i od odpowiedzialności cywilnej oraz od odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich za wypadki i awarie spowodowane nienależytym wykonaniem obowiązków umowy, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. Dowód ubezpieczenia – kopię polisy Wykonawca musi dostarczyć przed datą rozpoczęcia robót budowlanych. 23) Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, w związku z czym wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w przedkładanym harmonogramie rzeczowo – finansowym: a) wykonania robót budowalnych w roku 2020 r., których wartość będzie wynosiła co najmniej 700.000,00 złotych. b) wykonanie i zamieszczenie dwóch tablic informacyjnych: - na odcinku początkowym i końcowym - o wymiarach minimum 80 cm x 120 cm - z trwałych materiałów, np. stali nierdzewnej, blachy lub pleksi, - zawierającej napisy wykonane w sposób czytelny i trwały - szczegółowe informacje dotyczące układu treści tablicy znajdują się w załącznik nr 6 „Wzór i zasady umieszczania logo” do Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski rok 2020 poz. 662) -tablicę informacyjną należy umieścić w momencie rozpoczęcia inwestycji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach