Przetargi.pl
Świadczenie usługi skanowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piszu oraz włączenie dokumentów do systemu Ośrodek

Powiat Piski-Starostwo Powiatowe w Piszu ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, ul. Warszawska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 425 47 00 , fax. 87 425 47 01
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Piski-Starostwo Powiatowe w Piszu
  ul. Warszawska 1
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 425 47 00, fax. 87 425 47 01
  REGON: 79067300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.pisz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi skanowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piszu oraz włączenie dokumentów do systemu Ośrodek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi skanowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piszu oraz włączenie dokumentów do systemu Ośrodek. 2. Szczegółowy opis zamówienia a) Ilość operatów do zeskanowania: około 4200 Ilość kart A4 – około 82 200 A3 – około 7 100 b) Wpasowanie w system Ewmapa i włączenie do systemu Ośrodek map klasyfikacyjnych – ilość około 370 skala 1 : 5000 format A1 c) Zeskanowanie i wpasowanie w system Ewmapa oraz włączenie do systemu Ośrodek map klasyfikacyjnych uzupełniających - ilość około 360 skala 1 : 5000 format A1 d) Zeskanowanie i wpasowanie w system Ewmapa oraz włączenie do systemu Ośrodek map glebowo-rolniczych - ilość około 300 skala 1 : 5000 format A1 e) Zeskanowanie i wpasowanie w system Ewmapa oraz włączenie do systemu Ośrodek pierworysów regulacyjnych, pierworysów z nowego pomiaru oraz zarysów pomiarowych dla 130 obrębów geodezyjnych - ilość około 1000 skala 1 : 5000 format A1 f) Przeszkolenie pracowników PODGiK w Piszu w zakresie skanowania dokumentacji i włączania do systemu Ośrodek; g) Podłączenie w systemie Ośrodek starych dokumentacji (regulacja, nowy pomiar itp.) do odpowiednich działek w zakresie działkowym; h) Należy pobrać i zeskanować oraz włączyć do systemu Ośrodek wszystkie operaty, które wpłynęły do PODGiK w Piszu do 15.12.2020. W przypadku formatu większego od A4 ilość stron ustala się odpowiednio do wielokrotności formatu A4. Ilość dokumentów do zaimplementowania do systemu OŚRODEK musi odpowiadać liczbie zeskanowanego materiału. Wykonanie kopii dokumentów w postaci plików komputerowych zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w realizacji zamówienia, tj. osoby wymienione przez Wykonawcę w dział XVII. 4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań i rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 7).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72312100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ), 2) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument (np. pełnomocnictwo) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 3) w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/-y, które nie są wymienione w odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji do oferty należy załączyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę/-y podpisujące ofertę, 4) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów do oferty należy dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 5) wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz które Wykonawca wykona własnymi siłami (jeżeli dotyczy). 6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej i na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach