Przetargi.pl
(1) Odnowienie licencji, przedłużenie usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego: (A) oprogramowania Axence nVision, (B) oprogramowania Vmware, (C) urządzenia FortiGate 40C., (2) Usługa sprzętowego serwisu pogwarancyjnego dla: (A) macierzy VNX 5200, (B) deduplikatora EMC Data Domain 2200.

Sąd Okręgowy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-543 Olsztyn, Dąbrowszczaków
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 521 61 66, , fax. 89 521 61 68
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Olsztynie
  Dąbrowszczaków 44 A
  10-543 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 521 61 66, , fax. 89 521 61 68
  REGON: 32343000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.olsztyn.so.gov.pl/, https://ezamowienia.ms.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  (1) Odnowienie licencji, przedłużenie usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego: (A) oprogramowania Axence nVision, (B) oprogramowania Vmware, (C) urządzenia FortiGate 40C., (2) Usługa sprzętowego serwisu pogwarancyjnego dla: (A) macierzy VNX 5200, (B) deduplikatora EMC Data Domain 2200.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  (część: 1a) Odnowienie licencji, przedłużenie usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego oprogramowania Axence nVision (część: 1b) Odnowienie licencji, przedłużenie usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego dla licencji Vmware (Kontrakt: 41807473) (część: 1c) Odnowienie licencji, przedłużenie usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego licencji FortiGate 40C (część: 2a) Usługa sprzętowego serwisu pogwarancyjnego: Świadczenie sprzętowego serwisu pogwarancyjnego dla macierzy VNX 5200: (część: 2b) Usługa sprzętowego serwisu pogwarancyjnego: Świadczenie sprzętowego serwisu pogwarancyjnego deduplikatora EMC Data Domain 2200
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72250000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Sporządzony przez Wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, formularz ofertowy. 2. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego, w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - w przypadku składania oferty w postaci elektronicznej. 3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza - w przypadku składania oferty w formie pisemnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach