Przetargi.pl
Remont nawierzchni dróg powiatowych: ZADANIE NR 1: Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1702N DK Nr 63 – Odoje – Czarne – granica powiatu od km 6+150 do km 6+350 w m. Czarne; ZADANIE NR 2: Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1644N granica powiatu (Nowy Most) – Iznota – granica powiatu od km 0+000 do km 0+500; ZADANIE NR 3: Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 4604N – ulicy Kopernika w Piszu od km 0+107 do km 0+151.

Powiat Piski - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874 232 807, , fax. 0-87 4232422
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Piski - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
  ul. Czerniewskiego 6
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874 232 807, , fax. 0-87 4232422
  REGON: 79067601000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.pisz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni dróg powiatowych: ZADANIE NR 1: Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1702N DK Nr 63 – Odoje – Czarne – granica powiatu od km 6+150 do km 6+350 w m. Czarne; ZADANIE NR 2: Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1644N granica powiatu (Nowy Most) – Iznota – granica powiatu od km 0+000 do km 0+500; ZADANIE NR 3: Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 4604N – ulicy Kopernika w Piszu od km 0+107 do km 0+151.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont nawierzchni dróg powiatowych: ZADANIE NR 1: Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1702N DK Nr 63 – Odoje – Czarne – granica powiatu od km 6+150 do km 6+350 w m. Czarne; ZADANIE NR 2: Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1644N granica powiatu (Nowy Most) – Iznota – granica powiatu od km 0+000 do km 0+500; ZADANIE NR 3: Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 4604N – ulicy Kopernika w Piszu od km 0+107 do km 0+15. Zakres rzeczowy obejmuje roboty: - mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitumicznej); - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową stabilizowaną mechanicznie; - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem; - ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej; - wyrównanie istniejących poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechaniczne; - rozebranie istniejących chodników, obrzeży, nawierzchni z płyt drogowych betonowych i wywiezienie gruzy; - wykonanie podbudowy i nawierzchni chodników i jezdni z kostki brukowej betonowej. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Rozdziałach IV - V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów stosowanych w budownictwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od stawiania warunków szczególnych w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z póżn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 2) Pełnomocnictwo – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 3) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza . 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5) Wraz z ofertą należy złożyć: - zestawienie wartości z kosztorysów ofertowych (Formularz 2.1) i kosztorysy ofertowe (Formularz 2.1.a – Zadanie Nr 1, Formularz 2.1.b – Zadanie Nr 2 i Formularz 2.1.c – Zadanie Nr 3) - kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu lub oryginał dokumentu poświadczający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz – wraz z jego kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach