Przetargi.pl
dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 11-600 Węgorzewo, ul. 3-go Maja
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874 273 252 , fax. 874 273 252
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. 3-go Maja 17
  11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874 273 252, fax. 874 273 252
  REGON: 51946111000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazurskiecentrumzdrowia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, 1 grupa: Grupa I- Igły i strzykawki jednorazowego użytku LUER – (poz.1-17)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp- załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach