Przetargi.pl
Dostawy oleju opałowego do Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie

Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-369 Olsztyn, ul. Turystyczna 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 526 82 15 , fax. 0-89 526 82 15
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie
  ul. Turystyczna 2 2
  10-369 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 526 82 15, fax. 0-89 526 82 15
  REGON: 51092481500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.schronisko.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy oleju opałowego do Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup oleju opałowego do Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie w roku 2014. 2. Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy oleju opałowego do siedziby Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie w 2014 roku. 3. Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji umowy zakup maksymalnie 23 000 litrów oleju opałowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.schronisko.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach