Przetargi.pl
Usługa całodobowej ochrony fizycznej mienia w obiekcie pn. Barcikowo II, położonym w obrębie Barcikowo, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 6
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5248800 , fax. 89 5248802
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
  ul. Głowackiego 6 6
  10-448 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5248800, fax. 89 5248802
  REGON: 01034470800704
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa całodobowej ochrony fizycznej mienia w obiekcie pn. Barcikowo II, położonym w obrębie Barcikowo, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie usługi ochrony fizycznej mienia obiektu Barcikowo II poprzez dozór całodobowy. Obiekt pn. Barcikowo II, znajduje się w miejscowości Barcikowo, obręb Barcikowo, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie. Ww. nieruchomość stanowi Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, położony na terenie działania Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Lidzbarku Warmińskim. Jest to nieruchomość zabudowana. Na działce 112/36 zlokalizowana jest baza budynkowa w złym stanie technicznym, w skład której wchodzą następujące budynki: 2 chlewnie nr inw. 0301115182; 0301145182; stodoła drewniana nr inw. 0301125182; oraz budowle: 2 szamba, melioracje nr inw. 0301147010. Grunty zabudowane zajmują powierzchnię 0,7716 ha. Nieruchomość nieogrodzona, brak energii elektrycznej i sanitariatów. Obiekt położony przy trasie Olsztyn - Dobre Miasto, 80 m od drogi Nr 51. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia. 4. Zakres obowiązków Wykonawcy określony został w załączniku Nr 1 do wzoru umowy, który stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach