Przetargi.pl
Podziały geodezyjne nieruchomości

Gmina - Miasto Elbląg ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 235 35 36, 55 239 31 25 , fax. 55 239 33 34
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina - Miasto Elbląg
  ul. Łączności 1 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 235 35 36, 55 239 31 25, fax. 55 239 33 34
  REGON: 17074771500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umelblag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Podziały geodezyjne nieruchomości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia:Podziały geodezyjne nieruchomości Przedmiot główny:CPV: 71.35.43.00-7 Nazewnictwo wg CPV: Usługi badań katastralnych Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie m. Elbląga prac geodezyjnych polegających na opracowaniu wstępnych projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości, wydzieleniu geodezyjnym działek, wznawianiu punktów granicznych oraz aktualizacji mapy zasadniczej - zgodnie z wymogami zawartymi w: -Dziale III Rozdz. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) -Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 z 2004 r., poz. 2663) -Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. Nr 193 z 2010 r., poz. 1287 z późniejszymi zmianami) 2.Zakres zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje: -wydzielenie geodezyjne 260 działek, -sporządzenie 30 wstępnych projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości, -wznowienie 40 punktów granicznych. -sporządzenie aktualizacji mapy zasadniczej o pow. 50ha 3.Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamawianych usług na podstawie zlecenia Zamawiającego, które określać będzie przedmiot ilościowy zlecenia i termin jego wykonania. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. III. ppkt 2. SIWZ musi być realizowany od daty udzielenia zamówienia do dnia 15 grudnia 2014 r., sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Zamawiający zleci telefonicznie wykonanie konkretnych prac. Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić się w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego - pok. 113 - w terminie 24 godzin od telefonicznego powiadomienia, celem przyjęcia pisemnego zlecenia. Pisemne zlecenie opatrzone datą wystawi Zamawiający podając szczegółowy przedmiot zlecenia. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia w terminie 21 dni od dnia przyjęcia pisemnego zlecenia. 4.Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości wykonania podziałów działek, wznowienia punktów granicznych oraz opracowań wstępnych projektów podziałów a także powierzchni podlegającej aktualizacji mapy zasadniczej, gdy ilość złożonych przez Referat Sprzedaży i Gospodarki Nieruchomościami zleceń na poszczególne prace geodezyjne nie będzie uzasadniała pełnego wykonania zamówienia. 5.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi. 6.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 7.Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 8.Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 9.Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy i warunkach ich dokonania: Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713543007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umelblag.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach