Przetargi.pl
Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Zespół Żłobków m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5652355, 5652350 , fax. 022 8450714
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Żłobków m.st. Warszawy
  ul. Belgijska 4 4
  02-511 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714
  REGON: 01571911300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, odpowiadających jakości handlowej określonej w obowiązujących przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ oraz w Wymaganiach jakościowych surowców będących przedmiotem zamówienia stanowiącego załącznik do Kalkulacji cenowej. 3.3. Wspólny Słownik Zamówień: 15800000-6 Różne produkty spożywcze 15881000-7 Przetwory spożywcze homogenizowane 15890000-3 Różne produkty spożywcze i produkty suszone 15893100-5 Mieszanki spożywcze 15894000-1 Przetworzone produkty spożywcze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Szczegółowe warunki wniesienia wadium określa pkt 11 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zlobki.waw.pl/oferty.php?pid=25654
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach