Przetargi.pl
Wykonanie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w Piasecznie

Sąd Rejonowy w Piasecznie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 703 78 00 , fax. 0-22 703 78 85
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Piasecznie
  ul. Kościuszki 14 14
  05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 703 78 00, fax. 0-22 703 78 85
  REGON: 14123103200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaseczno.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w Piasecznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w Piasecznie. 2) Miejsce realizacji usługi: a) Sąd Rejonowy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 14 w Piasecznie, b) Ośrodek Kuratorski nr 1 w Piasecznie przy ul. Puławskiej 32 e lok. 17 w Piasecznie. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, który stanowi Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 6. 6) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 7) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8) Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która będzie miało miejsce w dniu 11.12.2015 r., o godzinie 9:00 w budynku przy ul. Kościuszki 14 w Piasecznie. Osoby zainteresowane proszone są o stawiennictwo w holu na parterze przy wejściu głównym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909112008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: częstotliwość doczyszczania wszystkich powierzchni
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piaseczno.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach