Przetargi.pl
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Chemików 1A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 775 5075 , fax. 022 775 53 39
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego
  ul. Chemików 1A 1A
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 022 775 5075, fax. 022 775 53 39
  REGON: 01144359400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndmpiatka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka oświatowa utworzona przez JST

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim, niezbędnych do sporządzania posiłków w ilości około 330 dziennie w roku szkolnym 2016/2017. Dostawa artykułów żywnościowych w rozbiciu na 6 samodzielnych części - zakres i wielkość zamówienia przedstawiono w załącznikach do 1A do 1F w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ndmpiatka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach