Przetargi.pl
ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ

Przedszkole nr 126 ogłasza przetarg

 • Adres: 02-786 Warszawa, ul. Wokalna 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 643 47 96 , fax. 22 643 47 96
 • Data zamieszczenia: 2016-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole nr 126
  ul. Wokalna 1 1
  02-786 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 643 47 96, fax. 22 643 47 96
  REGON: 01300207800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka samorządu terytorialnego bez osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej mieszczącej się w Przedszkolu Nr 126, 02-787 Warszawa, ul. Wokalna 1. Zamawiający pogrupował zamawianą żywność w 7 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części spośród 7, które obejmuje postępowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rodzaj asortymentu oraz orientacyjne ilości zamawianego asortymentu dla poszczególnych części w okresie objętym zamówieniem wraz z kalkulacją ceny oferty, zawierają: załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f i 1g do SIWZ. Okres trwania dostawy wyniesie nie więcej niż 6 miesięcy, rozpocznie się od dnia podpisania umowy, a upłynie w dniu 23 grudnia 2016 r. Cykliczność dostaw uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego i odbywać się będzie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt). W zakresie dostaw. Dostawę - Zamawiający określa, jako przygotowanie asortymentu zgodnie z zamówieniem, jego dowóz do Zamawiającego oraz wyładunek asortymentu do magazynu żywnościowego mieszczącego się w Przedszkolu Nr 126 przy ul. Wokalnej 1 w Warszawie. Zamawiający wymaga, aby warunki transportu zamawianych artykułów odpowiadały zasadom GMP/GHP i odbywały się środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarne, zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a osoby wykonujące (Dostawę) muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych, które okażą na każde żądanie Zamawiającego. W zakresie wymagań jakościowych. Oferowane artykuły żywnościowe oraz pozostałe produkty winny być świeże z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu, wysokiej jakości, tj. I-go gatunku, bez wad fizycznych i jakościowych oraz spełniać wymogi: Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę artykuły będące przedmiotem zamówienia spełniały wymagania jakościowe zawarte w załącznikach od nr 1a do nr 1g do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz wypełniały przesłanki normy prawnej, określone w poniżej wymienionych aktach normatywnych oraz ich przepisach wykonawczych: a. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. jedn. DZ.U. 2010 nr 136 poz.914); b. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t. jedn. Dz. U. 2014 nr 0 poz. 669); c. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t. jedn. Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1577) Zamawiający wymaga, aby dostarczone artykuły były oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. nr 137, poz. 966), tj. oznakowanie musi zawierać nazwę, pod którą środek jest wprowadzony do obrotu, wykaz i ilości składników lub kategorii składników, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, firmę i adres producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy, nazwę i adres producenta W przypadku mięsa i produktów mięsnych Wykonawca przez cały okres realizacji umowy musi posiadać decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące możliwości produkcji lub obrotu danym produktem spożywczym, będącym przedmiotem zamówienia. Artykuły będące przedmiotem zamówienia winny posiadać odpowiednie atesty świadczące o dopuszczeniu dostarczanych towarów do obrotu handlowego oraz powinny odpowiadać normom branżowym przyjętym dla tego rodzaju asortymentu. Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane przez Wykonawcę artykuły będące przedmiotem zamówienia były wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP. Zamawiający przedstawił parametry artykułów, które spełniałyby założone wymagania jakościowe. W niektórych pozycjach Zamawiający podał konkretną nazwę artykułów, jakie chciałby otrzymać, jednak Wykonawca może zaoferować produkty równoważne jakościowo, czyli takie, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy, standardy jakościowe i właściwości jak produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry jakościowe artykułów równoważnych winny być takie same lub lepsze jak parametry tej samej klasy produktów od zaproponowanych przez Zamawiającego. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do równoważności zaoferowanych artykułów, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy P.z.p.) pod rygorem odrzucenia oferty. Badanie, ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzone osobno dla każdej części zamówienia.Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 2 do SIWZ - Wzór Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.przeszkole-nr-126.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach