Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie czystości, porządku, zieleni na nieruchomościach gruntowych administrowanych, zarządzanych przez Zamawiającego.

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice ogłasza przetarg

 • Adres: 26-900 Kozienice, ul. Radomska 36
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 614 43 88 , fax. 48 614 43 88
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
  ul. Radomska 36 36
  26-900 Kozienice, woj. mazowieckie
  tel. 48 614 43 88, fax. 48 614 43 88
  REGON: 14644565400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:// www.zmkgk.bip.kozienice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie czystości, porządku, zieleni na nieruchomościach gruntowych administrowanych, zarządzanych przez Zamawiającego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania czystości, porządku i zieleni na nieruchomościach gruntowych administrowanych, zarządzonych przez Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice. Zakres rzeczowy obejmuje: a)Stałe utrzymanie porządku i czystości terenów przylegających do budynków oraz placów, chodników, jezdni, b)Sprzątanie chodników, uliczek wewnątrzosiedlowych po całej szerokości, placów publicznych, dojazdów, ciągów pieszych, placów zabaw w tym - nawierzchni syntetycznej z płytek modułowych, dojść do budynków i altanek śmietnikowych, c) Sprzątanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, zamiatanie, utrzymanie estetyki na terenach przyległych do budynków, d)Usuwanie śmieci z koszy tzw. parkowych znajdujących się przed budynkami oraz przy chodnikach i na placach zabaw, usuwanie śmieci zalegających przy kontenerach na odpady, sprzątanie przyległego terenu do śmietnika, e) Odśnieżanie, oczyszczanie, usuwanie skutków gołoledzi z użyciem piasku na: terenach przy budynkach, chodnikach, dojściach do śmietników oraz klatek schodowych w okresie zimowym, Przy obfitych opadach śniegu Wykonawca ma obowiązek rozpocząć oczyszczanie najpóźniej po 2 godzinach od powstania opadów śniegu, niezależnie od pory dnia czy nocy, f)Stałe utrzymanie drożności odpływu z chodników wody z topniejącego śniegu, lodu lub innych zabrudzeń, g)Utrzymanie czystości na terenach zielonych poprzez: powierzchniowe czyszczenie terenów zieleni z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń w tym zbieranie odpadów foliowych, papierowych i innych nieczystości, usuwanie połamanych drzew i gałęzi, pielęgnacja drzew i krzewów poprzez ich formowanie i odmładzanie, h)Koszenie traw na terenach zielonych, grabienie traw i liści, i)Wyrównywanie - grabienie na placach zabaw nawierzchni piaszczystych, żwirowych z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. Dodatkowe warunki wykonawcze: Roboty należy wykonywać w takiej porze dnia aby nie powodować utrudnień oraz uciążliwej emisji hałasu. Koszenie traw na terenach zielonych Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w terminie określonym w ofercie jako czas wykonania koszenia terenów zielonych od momentu otrzymania pisemnego zlecenia. Pisemne zlecenie Zamawiającego na wykonanie koszenia terenów zielonych, dostarczane będzie do siedziby Wykonawcy lub przekazywane będzie przez Zamawiającego - osobie nadzorującej ze strony wykonawcy wskazanej w umowie. Za dzień otrzymania pisemnego zlecenia, uznaje się datę wpływu pisemnego zlecenia do siedziby Wykonawcy lub datę przyjęcia zlecenia przez osobę nadzorującą ze strony Wykonawcy. c)W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek przekazywać każdego dnia roboczego do godz. 14.00 meldunek z zakresu wykonanych prac. d)Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. e)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zleconych prac z należytą starannością bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji. f)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac z zachowaniem należytej ostrożności tak aby nie naruszać elementów małej architektury, nasadzeń, ogrodzeń. g)Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urządzeń sąsiadujących z wykonywanymi usługami. h)W wypadku uszkodzeń lub zniszczeń budowli w toku realizacji usług Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do ich stanu poprzedniego. i)Usuwanie i transport na składowisko nieczystości i odpadów, które są wynikiem czynności opisanych w pkt.1. Ponadto na wykonawcy ciążą obowiązki wynikające z: ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późniejszymi zmianami ), ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami ). Wykonawca ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Uwaga: Wyszczególnione rodzaje usług nie stanowią katalogu zamkniętego. Przedmiot zamówienia oraz wymagania dotyczące jego wykonania szczegółowo zostały opisane w rozdziale II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Wykaz nieruchomości objętych zamówieniem stanowi załącznik Nr 9/1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie świadczył usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas wykonania koszenia terenów zielonych administrowanych, zarządzanych przez zamawiającego od momentu otrzymania pisemnego zleceni
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// www.zmkgk.bip.kozienice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach