Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie.

Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT ogłasza przetarg

 • Adres: 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7777000 , fax. 22 7777020
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT
  ul. Jagiellońska 55 55
  03-301 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 7777000, fax. 22 7777020
  REGON: 00003604400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pimot.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, przez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych: 1)Benzyna bezołowiowa Pb 95 - do 14000 dm3; 2)Benzyna bezołowiowa Pb 98 - do 3500 dm3, 3)Olej napędowy każdego dostępnego typu ON - do 17500 dm3. Sprzedaż będzie dokonywana bezgotówkowo z wykorzystaniem kart paliwowych, których łącznie przez okres realizacji umowy zostanie wydane nie więcej niż 25 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wysokość opustu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pimot.eu/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach