Przetargi.pl
Usługi dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektów ZUOP w Otwocku - Świerku oraz ochrony radiologicznej Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie w 2016 roku (wykonywanie monitoringu, pomiarów oraz prowadzenie kontroli)

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7180092 , fax. 22 7180257
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe
  ul. Andrzeja Sołtana 7 7
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 22 7180092, fax. 22 7180257
  REGON: 01747161100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuop.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: przedsiębiorstwo użyteczności publicznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektów ZUOP w Otwocku - Świerku oraz ochrony radiologicznej Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie w 2016 roku (wykonywanie monitoringu, pomiarów oraz prowadzenie kontroli)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektów ZUOP w Otwocku - Świerku oraz ochrony radiologicznej Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie w 2016 roku, w szczególności: a) Monitoring i ochrona radiologiczna na terenie obiektów ZUOP w Otwocku - Świerku b) Prowadzenie pomiarów i oceny narażenia zewnętrznego i wewnętrznego personelu ZUOP c) Wzorcowanie aparatury dozymetrycznej, d) Monitoring i ochrona radiologiczna terenu KSOP - Różan e) Monitoring i ochrona radiologiczna otoczenia KSOP - Różan f) Kompleksowa kontrola stanu ochrony radiologicznej KSOP, g) Przygotowanie zestawu sprawozdań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713172005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gotowość wykonywania dodatkowych prac
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuop.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach