Przetargi.pl
Ochrona radiologiczna obiektów ZUOP w Otwocku-Świerku oraz Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie w 2013 roku

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7180092 , fax. 22 7180257
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe
  ul. Andrzeja Sołtana 7 7
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 22 7180092, fax. 22 7180257
  REGON: 01747161100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuop.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: przedsiębiorstwo użyteczności publicznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona radiologiczna obiektów ZUOP w Otwocku-Świerku oraz Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie w 2013 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Monitoring i ochrona radiologiczna na terenie obiektów ZUOP w Otwocku - Świerku a) Kontrola szczelności bębnów z odpadami trytowymi (1 kontrola na rok, 12 pomiarów) b) Pomiary zawartości trytu (HTO) w wodach gruntowych (piezometrach) wokół przechowalnika 19A (1 x 8 próbek) i zbiorników ścieków reaktora EWA (2 x 8 próbek) c) Pomiary skażeń promieniotwórczych wokół przechowalników (2 x rok, 16 punktów pomiarowych) d) Pomiary Ra-222 w powietrzu w obiekcie 93 i 19 (2 razy na rok, łącznie 4 pomiary) e) Pomiary zawartości trytu , spektrometria gamma i pomiary całkowitej aktywności alfa w zbiorniku R1 i R3 (4 próbki na rok - 12 pomiarów) f) Pomiar aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr w obiektach ZUOP: - pomiar na całkowitą zawartość aktywności beta i pomiar spektrometryczny promieniowania gamma ( miejsce pomiaru instalacja wyparna - 2 próbki w ciągu roku - 4 pomiary), -pomiar całkowitą aktywność beta i pomiar spektrometryczny promieniowania gamma (miejsce pomiaru obiekt 51 - 1 próbka na rok - 2 pomiary), -pomiar na całkowitą zawartość aktywności beta i pomiar spektrometryczny promieniowania gamma ( miejsce pomiaru przepompownia obiektu 35 - 2 próbki na rok - 4 pomiary), - pomiar całkowitej aktywności beta i pomiar spektrometryczny promieniowania gamma (4 miejsca pomiarowe na hali obiektu 35 -po cztery próbki na rok - 16 próbek na rok, łącznie 32 pomiary), -pomiar całkowitej aktywności beta i pomiar spektrometryczny promieniowania gamma (miejsca pomiarowe - zbiorniki przy instalacji osmozy - 2 próbki na rok - 4 pomiary), -pomiar całkowitej aktywności beta i pomiar spektrometryczny promieniowania gamma (miejsca pomiarowe - zbiornik R3 poziom - 9.0 m - 2 próbki na rok - 4 pomiary), -pomiar całkowitej aktywności beta i pomiar spektrometryczny promieniowania gamma (miejsca pomiarowe - zbiornik R3 poziom 0 - 2 próbki na rok - 4 pomiary), -pomiar całkowitej aktywności beta i pomiar spektrometryczny promieniowania gamma (miejsca pomiarowe - przepompownia obiektu 35B - 2 próbki na rok - 4 pomiary). g) pomiar Sr-90 w próbkach wody po ługowaniu skażonych zapraw cementowych - łącznie 100 próbek - 100 pomiarów (ZUOP zobowiązuje się odebrać odpady powstałe po analizie próbek Sr-90) 2. Prowadzenie pomiarów i oceny narażenia zewnętrznego i wewnętrznego personelu ZUOP a) Ocena narażenia przy demontażu czujek dymu (pomiary skażeń powietrza izotopami plutonu, 1 - 4 pomiary na miesiąc), b) Ocena narażenia zewnętrznego pracowników ZUOP (ok. 50 szt. dawkomierzy TLD) c) Kontrola narażenia wewnętrznego pracowników i oszacowanie efektywnego równoważnika dawki obciążającej (LPCC - ok. 80 pomiarów, pomiary radioaktywności wydalin - ok. 40 pomiarów, pomiary jodu w tarczycy licznikiem promieniowania tarczycy (LPT) ok. 10 pomiarów). 3.Wzorcowanie i przegląd techniczny aparatury dozymetrycznej Wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych (ok. 60 przyrządów rocznie). 4. Monitoring i ochrona radiologiczna terenu KSOP - Różan a) Pomiary zawartości substancji promieniotwórczych: - w wodzie wodociągowej - 1 miejsce poboru, 4 próbki, pomiary aktywności beta i trytu - 8 pomiarów), - w wodzie gruntowej (piezometry) - 8 miejsc poboru, 32 próbki, pomiary aktywności beta i trytu - 64 pomiary, - w glebie i trawie - 2 miejsca poboru, 4 próbek - 4 pomiary, - aerozole atmosferyczne - 1 miejsce poboru, 52 próbki - pomiary spektrometryczne. - 52 pomiary. b) Pomiar dawki pochłoniętej od tła promieniowania jonizującego za pomocą 30 sztuk detektorów termoluminescencyjnych TLD - 15 punktów pomiarowych, odczyty w cyklu kwartalnym. 5. Monitoring i ochrona radiologiczna otoczenia KSOP - Różan a) Pomiary zawartości substancji promieniotwórczych: -w Narwi - 3 miejsca poboru, 6 próbek, pomiar aktywności beta i trytu - 12 pomiarów - w wodzie gruntowej (piezometry) - 18 miejsc poboru, 36 próbki, pomiar aktywności beta i trytu - 72 pomiary - w wodzie studziennej - 2 miejsca poboru, 4 próbki, pomiary całkowitej aktywności beta i zawartości trytu (HTO) - 8 pomiarów - w wodach źródlanych tzw. ciekach - 3 miejsca poboru, 6 próbek, pomiar aktywności beta i trytu - 12 pomiarów - w glebie i trawie - 6 miejsc poboru, 12 prób, pomiary spektrometryczne - 12 pomiarów Uwaga: W przypadku uszkodzenia piezometru lub braku możliwości pobrania próbki należy pobrać ją z piezometru zlokalizowanego najbliżej miejsca w którym znajduje jest uszkodzony piezometr. a) Pomiar mocy dawki, zastępujący pomiar z pomocą TLD - 4 miejsca, raz na kwartał, przy użyciu przyrządu RUST-3 z sondą SSU-3W b) Pomiar dawki pochłoniętej od tła promieniowania jonizującego - TLD - 1 miejsce poboru znajdujące się na terenie posesji pracownika KSOP, odczyty w cyklu kwartalnym. c)Wykonanie pomiarów oznaczenia trytu w wodzie wodociągowej z ujęcia miejskiego w Różanie (8 próbek x rok 16 pomiarów). Granica wykrywalności zawartości trytu nie będzie większa niż 0,7 Bq/dm3, przy całkowitej niepewności pomiaru 15%. 6. Kompleksowa kontroli stanu ochrony radiologicznej KSOP a) pomiary mocy dawki promieniowania gamma w obiektach, na terenie i przy ogrodzeniu składowiska (2 x rok, 100 punktów pomiarowych) b) pomiary skażeń powierzchni dróg i skażeń wewnątrz obiektów metodą wymazów (2 x rok, 16 próbek) c) pomiary zawartości pochodnych Rn-220 i Rn-222 w powietrzu (2 x rok) d)sprawdzanie wyposażenia w dozymetryczną aparaturę pomiarową oraz odzież i sprzęt ochronny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713172005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuop.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach