Przetargi.pl
Codzienny, elektroniczny monitoring mediów dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Kancelaria Prezydenta RP ogłasza przetarg

 • Adres: 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6952863 , fax. 695-28-62
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kancelaria Prezydenta RP
  ul. Wiejska 10 10
  00-902 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6952863, fax. 695-28-62
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prezydent.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Codzienny, elektroniczny monitoring mediów dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa codziennego monitoringu mediów drukowanych i elektronicznych, obejmującego ogólnopolskie i regionalne gazety codzienne, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, periodyki, najważniejsze portale internetowe oraz serwisy agencyjne, główne stacje telewizyjne i radiowe pod kątem wskazanych haseł dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642162005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium do postępowania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prezydent.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach