Przetargi.pl
Dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 Warszawa

Ośrodek Wspomagania Rodziny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-843 Warszawa, ul. 6 Sierpnia 1/5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6448050 w. 27 , fax. 022 6448050
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Wspomagania Rodziny
  ul. 6 Sierpnia 1/5 1/5
  02-843 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6448050 w. 27, fax. 022 6448050
  REGON: 01522329200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 Warszawa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go sierpnia 1/5 w Warszawie, odpowiadających jakościowo szczegółowym normom handlowym (branżowym) i ogólnej normie handlowej określonych w obowiązujących przepisach prawa. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ oraz w Wymaganiach jakościowych surowców będących przedmiotem zamówienia stanowiącego załącznik do Kalkulacji cenowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.owr.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach