Przetargi.pl
Wykonanie usługi audytu projektu pn.: Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi

Starostwo Powiatowe w Łosicach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-200 Łosice, ul. Piłsudskiego 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 083 3590334 , fax. 083 3590334
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Łosicach
  ul. Piłsudskiego 6 6
  08-200 Łosice, woj. mazowieckie
  tel. 083 3590334, fax. 083 3590334
  REGON: 03023872900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.losice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi audytu projektu pn.: Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu projektu pn. Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 2 - Poprawa jakości życia, Zadanie 2.1 Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym o całkowitej wartości 2 256 468,40 EURO.Partnerami Projektu są: Partner Wiodący - Powiat Łosicki, Partnerzy - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, Gmina Stara Kornica, Gmina Platerów, Gmina Olszanka, Gmina Sarnaki, Brzeski Obwodowy Urząd Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji Republiki Białorusi. Główne działania projektu to: 1. Przeprowadzenie spotkań partnerów z obszaru transgranicznego Polski i Białorusi. Wymiana wiedzy wśród partnerów z Polski i Białorusi zdobytej podczas realizacji projektu. Liczba spotkań zespołu projektowego 3 spotkania. (2 spotkanie w Polsce i 1 spotkanie na Białorusi). 2. Doposażenie jednostek straży pożarnej obszaru transgranicznego Polski i Białorusi w samochody ratowniczo-gaśnicze. Zakupione środki trwałe w postaci 13 samochodów (4 Białoruś, 9 Polska). 3. Przeprowadzenie szkoleń partnerskich w ramach projektu. Szkolenia obsługi nowo zakupionego sprzętu oraz wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących prowadzenia działań ratowniczych. Liczba szkoleń - 2 szkolenia (po 1 u każdego z partnerów); Liczba uczestników szkolenia w Polsce - 86 os. (71 z Polski; 15 z Białorusi). 4. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu. Kampania promocyjna projektu. Liczba materiałów promocyjnych: tablica informacyjna - 7 szt.; nalepki na samochody - 13 szt.; baner - 2 szt.; kalendarz plakatowy - 350 szt.; kubek - 350 szt.; koszulka - 350 szt. W ramach projektu zostaną przeprowadzone 3 raporty finansowe. Celem przeprowadzenia audytu, będącego przedmiotem zamówienia jest sprawdzenie: 1) czy koszty zadeklarowane przez Beneficjenta (Partnera wiodącego) oraz Partnera projektu zostały rzeczywiście poniesione, prawidłowo zapisane i czy są kwalifikowalne, 2) czy projekt generuje dochody, 3) czy procedury o udzielenie zamówienia publicznego zostały przeprowadzone są prowadzone prawidłowo. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z dokumentami obowiązującymi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013: 1) umową o dofinansowanie projektu. 2) Warunkami ogólnymi dotyczącymi umów o dofinansowanie ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach działań zewnętrznych, 3) załącznikami do umowy grantowej, w tym szczególności Aneks VII -Kontrola wydatków w ramach umowy Grantowej  (EN)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 792120003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.losice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach