Przetargi.pl
Przebudowa obiektów MZOS w zakresie wykonanie zabezpieczenia (naprawy) konstrukcji dachu dużej hali ZNICZ przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Pruszkowie na podstawie programu naprawczego zawartego w ekspertyzie technicznej

Gmina Miasto Pruszków ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7587244
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Pruszków
  ul. Kraszewskiego 14/16 14/16
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 022 7587244
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa obiektów MZOS w zakresie wykonanie zabezpieczenia (naprawy) konstrukcji dachu dużej hali ZNICZ przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Pruszkowie na podstawie programu naprawczego zawartego w ekspertyzie technicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót: - dostawa i montaż wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym nowych ściągaczy S1 na dźwigarach, - dostawa i montaż wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym nowych ściągaczy S2 na dźwigarach, - wykonanie napięcia ściągów tężników poprzez podkręcenie śrub rzymskich - szt 480, - wykonanie napięcia ściągów połaciowych poprzez podkręcenie śrub rzymskich - szt 324, - wymiana blach oporowych o wymiarach 270x200 mm gr. 15mm, - wypionowanie wieszaków podtrzymujących ściągi główne dźwigarów - szt. 253, - dostawa i montaż dodatkowych blach stabilizujących /nr 1/ gr. 4mm przykrywających ściągi od góry do podwieszenia ściągów w miejscach poza łączeniem wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - dostawa i montaż dodatkowych blach stabilizujących /nr 2/ gr. 4mm przykrywających ściągi od góry do podwieszenia ściągów w miejscach ich łączeń wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, - wypoziomowanie ściągów głównych w linii dźwigarów - szt. 25, - minimum dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną /gr. suchej powłoki min. 150nm/ wraz z oczyszczeniem i odtłuszczeniem wszystkich istniejących elementów: ściągów głównych ich podwieszenia wraz z blachami podtrzymującymi, ściągacze, płatwie, stężenia tężników i stężenia połaciowe, łącznie z okuciami, śrubami i blachami podporowymi dźwigarów wewnątrz i na zewnątrz hali (wsporniki), - wymiana krawędziaków tężników o przekroju 12x12 cm z drewna klasy min. C24 L=300cm. - 91,20 m, - sprawdzenie docisku do dźwigarów wszystkich tężników z krawędziaków drewnianych 12x12 cm, z ewentualnym podbiciem połączeń z luzami. - szt. 528, - przygotowanie podłoża i zabezpieczenie poprzez dwukrotnie malowanie impregnatem ochronnym, do drewna przed grzybami pleśniowymi, owadami i odpornym na promieniowanie UV (na zewnątrz) powierzchni dźwigarów i pozostałych wszystkich elementów drewnianych , - w osi 5/F w dolnej części dźwigara zabezpieczenie miejsc żerowania owadów w drewnie, - Uszczelnienie wpustów dachowych i rur spustowych w rejonie podpór dźwigarów w osiach 3/B i 3/B1, - Wymiana obudowy ściany z płyt GK w osi 3/B - ~10m2. Szczegółowy zakres robót określa program naprawczy zawarty w ekspertyzie technicznej stanu technicznego konstrukcji dachu, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Zakres prac obejmuje również wykonanie wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego prowadzenia robót, a mianowicie: - urządzenie placu budowy wraz z zabezpieczeniem i jego likwidacją, - pokrycie kosztów utrzymania placu budowy (poboru wody, energii elektrycznej) - zabezpieczenie przed uszkodzeniem trybun , podłóg itp. - sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - pokrycie kosztów transportu, wynajmu sprzętu , rusztowań itp. - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej stanu odkształceń dźwigarów po zakończonych pracach naprawczych, - ubezpieczenie budowy, - składowanie i wywóz wszystkich zbędnych materiałów i śmieci oraz ich ewentualną utylizację - uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy, Prowadzenie robót nie może zakłócać prowadzonych zajęć w hali. Należy uwzględnić możliwość prowadzenia robót nocą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452231007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium o wartości: 12 000,00zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach