Przetargi.pl
Dostawę kruszywa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Skrzyszów

Urząd Gminy Skrzyszów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-156 Skrzyszów, Skrzyszów 642
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6326330 , fax. 14 6326332
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Skrzyszów
  Skrzyszów 642
  33-156 Skrzyszów, woj. małopolskie
  tel. 14 6326330, fax. 14 6326332
  REGON: 00054899100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skrzyszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę kruszywa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Skrzyszów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest a) dostawa kruszywa kliniec dolomitowy frakcja 0 - 31,5 mm (niewapienny) w ilości 1000 ton i kruszywa kliniec dolomitowy frakcja 31,5-63 mm (niewapienny) w ilości 100 ton na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zniszczonych w wyniku powodzi w miejscowości Szynwałd i Łękawica - stanowiąca I część zamówienia. b) dostawa kruszywa kamień łamany 0-31,5 mm (rzeczny) w ilości 350 ton na remont dróg żwirowych w sołectwie Pogórska Wola - stanowiaca II część zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142120000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 1000,00 zł dla części I oraz 300,00 zł dla części II

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/bip/skrzyszow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach