Przetargi.pl
Dostawa materiałów - kruszywa łamanego na drogi gminne w 2014 r. wg potrzeb Gminy Łącko

Gmina Łącko ogłasza przetarg

 • Adres: 33-390 Łącko, Łącko 445
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 41 40 710 , fax. 18 41 40 740
 • Data zamieszczenia: 2014-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łącko
  Łącko 445 445
  33-390 Łącko, woj. małopolskie
  tel. 18 41 40 710, fax. 18 41 40 740
  REGON: 49189242300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów - kruszywa łamanego na drogi gminne w 2014 r. wg potrzeb Gminy Łącko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów - kruszywa łamanego w okresie od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do dnia 15 grudnia 2014 roku, w maksymalnej ilości 700 ton klińca o frakcji 20 - 40 mm. - Dostawa klińca o frakcji 20 - 40 mm nie mniej niż 495 ton i nie więcej niż 700 ton - Miejsce wykonania zamówienia: miejscowości z terenu Gminy Łącko. - W/w kruszywa muszą spełniać wymagania przedstawione w PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym oraz dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie. - Dostawa obejmuje zakup, transport, rozładunek materiałów na wskazane miejsce przez przedstawiciela Zamawiającego lub sołtysa. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia proporcjonalnie do posiadanych środków przeznaczonych na jego realizację. - Prawo opcji: Zamawiający zamówi nie mniej niż 495 ton i nie więcej niż 700 ton klińca o frakcji 20 - 40 mm - Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w czasie obowiązywania umowy po uprzednim uzgodnieniu ilości, miejsca oraz terminu dostawy z przedstawicielem Zamawiającego lub sołtysem danego sołectwa. - Wykonawca ma obowiązek przestrzegać na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robót dopuszczalnych mas całkowitych pojazdów, nacisków na oś oraz innych ograniczeń. - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zniszczenia nawierzchni jezdni lub uszkodzenia obiektów drogowych i mostowych w wyniku transportu materiałów, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego usunie powstałe zniszczenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Z tytułu usunięcia zniszczeń, o których mowa Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. - Dostawa odbywać się będzie samochodami o tonażu 5 - 10 ton
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142120000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lacko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach