Przetargi.pl
Sprzedaż - dostawa materiałów - kruszywa łamanego na drogi gminne w 2013 r. wg potrzeb Gminy Łącko.

Gmina Łącko ogłasza przetarg

 • Adres: 33-390 Łącko, Łącko 445
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 41 40 710 , fax. 18 41 40 740
 • Data zamieszczenia: 2013-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łącko
  Łącko 445 445
  33-390 Łącko, woj. małopolskie
  tel. 18 41 40 710, fax. 18 41 40 740
  REGON: 49189242300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lacko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż - dostawa materiałów - kruszywa łamanego na drogi gminne w 2013 r. wg potrzeb Gminy Łącko.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż - dostawa materiałów - kruszywa łamanego ; Pakiet nr 1 kliniec o frakcji 20 - 40 mm Pakiet nr 2 grys o frakcji 2 - 8 mm - zgodnie z załącznikiem nr 1 Miejsce wykonania zamówienia: Gmina Łącko, Czerniec, Łącko, Zarzecze, Brzyna, Maszkowice, Zabrzeż, Kicznia, Łazy Brzyńskie, Jazowsko, Szczereż sołectwa gminy Łącko. W/w kruszywa muszą spełniać wymagania przedstawione w PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym oraz dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie. Dostawa obejmuje zakup, transport, rozładunek materiałów na wskazane miejsce przez przedstawiciela zamawiającego lub sołtysa. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia proporcjonalnie do posiadanych środków przeznaczonych na jego realizację. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w czasie obowiązywania umowy po uprzednim uzgodnieniu ilości, miejsca oraz terminu dostawy z przedstawicielem zamawiającego lub sołtysem danego sołectwa. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robót dopuszczalnych mas całkowitych pojazdów, nacisków na oś oraz innych ograniczeń. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zniszczenia nawierzchni jezdni lub uszkodzenia obiektów drogowych i mostowych w wyniku transportu materiałów, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego usunie powstałe zniszczenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Z tytułu usunięcia zniszczeń, o których mowa Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa odbywać się będzie samochodami o tonażu 5 - 10 ton.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142120000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lacko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach