Przetargi.pl
Dostawa kruszywa do remontu dróg na terenie Gminy Koscielisko - II edycja

Gmina Kościelisko ogłasza przetarg

 • Adres: 34-511 Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2079100
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kościelisko
  ul. Strzelców Podhalańskich 44 44
  34-511 Kościelisko, woj. małopolskie
  tel. 018 2079100
  REGON: 49052655000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscielisko.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa do remontu dróg na terenie Gminy Koscielisko - II edycja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż kruszywa do remontu dróg. Zakres dostawy obejmuje: 1) Zakup kruszywa drogowo-budowlanego frakcji: - grys od 4 mm do 8 mm - w ilości około 75 ton - (pochodzący ze skał granitowych, bazaltowych, dolomitowych lub pia-skowca), - tłuczeń od 31 mm do 63 mm lub 60 mm do 120 mm - w ilości około 75 ton - (pochodzący z piaskowca), 2) Podaną ilość należy traktować orientacyjnie. Rzeczywista wielkość zależna będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego. 3) Termin przygotowania partii do transportu - 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania. 4) Odbiór poszczególnych partii kruszywa transportem Zamawiającego. 5) Jednorazowa partia towaru przygotowana do odbioru - około 25 ton. 6) Lokalizacja składu załadunku kruszywa w miejscu w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego (Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44) liczonej wzdłuż drogi publicznej posiadającej stałą organizację ruchu i warunki techniczne umożliwiające poruszanie się zestawom samochodowym o ładowności powyżej 24 tony. 7) Wykonawca musi zapewnić dostęp do wagi towarowej na miejscu załadunku kruszywa. 8) Wykonawca musi zapewnić sprzęt do załadunku w miejscu załadunku kruszywa. 9) Wykonawca musi zapewnić stałą obsługę składu w godzinach 7.00 - 19.00 w dniach poniedziałek - piątek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.koscielisko.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach