Przetargi.pl
Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu Filmowa Małopolska

Krakowskie Biuro Festiwalowe ogłasza przetarg

 • Adres: 31-513 Kraków, ul. Olszańska 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4249650 , fax. 012 4249652
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe
  ul. Olszańska 7 7
  31-513 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4249650, fax. 012 4249652
  REGON: 35121004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biurofestiwalowe.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu Filmowa Małopolska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie gadżetów na potrzeby projektu Filmowa Małopolska: etui do przenoszenia urządzeń mobilnych w typie iPhone 5. (600 szt.), etui do przenoszenia urządzeń mobilnych - tabletów w typie iPad 4. (400 szt.), opakowania ozdobnego na obydwa modele etui. Opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 5, 5A i 5B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302372702
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biurofestiwalowe.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach