Przetargi.pl
Remont drogi dojazdowej do pól oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372 we wsi Wielmoża tzw. Droga środkowa, gmina Sułoszowa

Gmina Sułoszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 32-045 Sułoszowa, Sułoszowa I 80
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 3896028 , fax. 12 3896028 wew. 29
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sułoszowa
  Sułoszowa I 80 80
  32-045 Sułoszowa, woj. małopolskie
  tel. 12 3896028, fax. 12 3896028 wew. 29
  REGON: 00065406100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suloszowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi dojazdowej do pól oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372 we wsi Wielmoża tzw. Droga środkowa, gmina Sułoszowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi dojazdowej do pól oznaczonej w ewidencji gruntów nr 372 we wsi Wielmoża tzw. Droga środkowa w tym między innymi: wykonanie 960 m2 podbudowy o średniej grubości 30 cm po zagęszczeniu materiałem kamiennym, wykonanie 900 m2 nawierzchni ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suloszowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach