Przetargi.pl
Zamówienie publiczne stanowi usługa, której przedmiotem jest wywóz, unieszkodliwianie odpadów szpitalnych: medycznych,zakaźnych, cytostatyków o kodach - 180102,180103, 180104, 180106 180107, 180108

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 64 68 502 , fax. 12 64 68 930
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  os. Złotej Jesieni 1 1
  31-826 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 64 68 502, fax. 12 64 68 930
  REGON: 12118869400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rydygierkrakow.pl/umowy
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamówienie publiczne stanowi usługa, której przedmiotem jest wywóz, unieszkodliwianie odpadów szpitalnych: medycznych,zakaźnych, cytostatyków o kodach - 180102,180103, 180104, 180106 180107, 180108
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi usługa - przedmiotem, której jest wywóz, unieszkodliwianie odpadów szpitalnych: medycznych,zakaźnych, cytostatyków o kodach - 180102,180103, 180104, 180106 180107, 180108 z siedziby Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. Adres : 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1. Szacunkowa, średniomiesięczna ilość odpadów medycznych to 14 ton ( medyczne 13 ton, cytostatyki 1 tona). - przedmiotem której jest wywóz, unieszkodliwianie odpadów szpitalnych: medycznych, zakaźnych o kodach 180102,180103, 180104, 180106 180107 z Zakładu Opieki Długoterminowej z siedzibą w Makowie Podhalańskim (34-220) ul. Mickiewicza 7.* Szacunkowa, średniomiesięczna ilość odpadów medycznych to 1 - 2 tony. *W związku z rozszerzeniem działalności prowadzonej przez Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826), os. Złotej Jesieni 1 i rozpoczęciem z dniem 1 października 2013 roku udzielania świadczeń medycznych w Zakładzie Opieki Długoterminowej z siedzibą w Makowie Podhalańskim (34-220) ul. Mickiewicza 7.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905330002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający - stosownie do normy z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - NIE ŻĄDA WNIESIENIA WADIUM

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rydygierkrakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach