Przetargi.pl
dostawa produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie w okresie 01.07.2016 do 31.12.2016 roku

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-222 Kraków, ul. Kluzeka 6
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 4152592 , fax. 12 4447062
 • Data zamieszczenia: 2016-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
  ul. Kluzeka 6 6
  31-222 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 4152592, fax. 12 4447062
  REGON: 00029432600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskluzeka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: pomoc społeczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie w okresie 01.07.2016 do 31.12.2016 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie w okresie 01.07.2016 do 31.12.2016 roku wg dołączonego załącznika nr 6.1 do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpskluzeka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach