Przetargi.pl
Zamowienie na dostawy nabiału do AŚ w Krakowie, AŚ Kraków - Podgórze i ZK Kraków - Nowa Huta

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Montelupich 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6345077 , fax. 012 6335354
 • Data zamieszczenia: 2016-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Montelupich 7 7
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6345077, fax. 012 6335354
  REGON: 35114186900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowosci prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamowienie na dostawy nabiału do AŚ w Krakowie, AŚ Kraków - Podgórze i ZK Kraków - Nowa Huta
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Artykuły mleczarskie CPV 15500000-3 Jogurt bananowy 100 - 150 gramowy - 315 kg Jogurt malinowy 100 - 150 gramowy - 815 kg Jogurt naturalny bez cukru 100 - 150 gramowy - 1 882 kg Jogurt wiśniowy 100 - 150 gramowy - 315 kg Kefir w kubku 200 - 400 gramowy - 1 940 kg Kostka topiona naturalna 100 gramowa - 4 760 kg Mleko 2 % w opakowaniach 1 litrowych - 220 l Mleko 2 % w workach 10 - 15 litrowych - 25 700 l Mleko chude w proszku w opakowaniach do 5 kg - 250 kg Produkt seropodobny krojony pakowany w opakowaniach 1 kg - 1 570 kg Serek homogenizowany naturalny bez cukru 100 - 150 gramowy - 3 360 kg Serek homogenizowany o smaku brzoskwiniowym 100 - 150 gramowy - 1 560 kg Serek homogenizowany o smaku truskawkowym 100 - 150 gramowy - 660 kg Serek homogenizowany o smaku waniliowym 100 - 150 gramowy - 1 560 kg Serek kanapkowy naturalny 100 - 150 gramowy - 2 740 kg Serek typu fromage naturalny w kostce 80 - 100 gramowy - 3 180 kg Śmietana 18 % w opakowaniach 5 l - 4 550 l Twaróg półtłusty w kostkach 200 - 250 gramowych - 8 500 kg 1. Ww. artykuły muszą odpowiadać Polskiej Normie lub normom zawartym w klasyfikacjach ujętych w ustawie z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591). 2. W sytuacji odmiennego nazewnictwa poszczególnych artykułów dopuszcza się możliwość zastosowania nazw własnych (firmowych) producenta, ale pod warunkiem że produkowany przez niego produkt jest tożsamy w procesie produkcji, składu i grupy technologicznej z artykułem podanym w przedmiocie zamówienia. 3. Ilości szacunkowe mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od stanu zaludnienia w jednostkach. 4. Dostawy zamówionych artykułów następować będę trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, środy, piątki, w godzinach 8:30-12:30 zgodnie z wcześniej złożonymi zamówieniami, do magazynów poszczególnych jednostek: a) Areszt Śledczy w Krakowie - ul. Montelupich 7; b) Areszt Śledczy w Krakowie - Podgórzu - ul. Czarnieckiego 3; c) Zakład Karny w Krakowie - Nowej Hucie - ul. Spławy 2. 5. W przypadku serków homogenizowanych i serków kanapkowych Zamawiający nie dopuszcza obecności w składzie sztucznych barwników, skrobi modyfikowanej, żelatyny wieprzowej. 6. W przypadku jogurtów Zamawiający nie dopuszcza obecności w składzie skrobi modyfikowanej, żelatyny wieprzowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla całego zamówienia w wysokości: 10 000,00 zł Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca winien wpłacić przelewem na niżej podany numer rachunku bankowego Zamawiającego: Areszt Śledczy Kraków ul. Montelupich 7 31-155 Kraków Narodowy Bank Polski oddział okręgowy Kraków 92 1010 1270 0010 2313 9120 0000 W tytule przelewu wpisać: 5/D/Kw-Ż/16 oraz podać nazwę wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: stałość ceny
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach