Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa mleka, jego przetworów i tłuszczy roślinnych, jaj oraz masy jajowej.

Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 30-393 Kraków, ul. Babińskiego 29
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6524347, 6524526 , fax. 012 2621335
 • Data zamieszczenia: 2016-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Babińskiego 29 29
  30-393 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6524347, 6524526, fax. 012 2621335
  REGON: 00029855400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.babinski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa mleka, jego przetworów i tłuszczy roślinnych, jaj oraz masy jajowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie sukcesywnych dostaw mleka, jego przetworów i tłuszczy roślinnych, jaj oraz masy jajowej. 2) Przedmiot zamówienia realizowany będzie w zakresie trzech pakietów wymienionych w załącznikach: nr 1A do SIWZ, nr 1B do SIWZ i nr 1C do SIWZ, stanowiących jednocześnie formularze cenowe. Pakiet I - Mleko, jego przetwory i tłuszcze roślinne Pakiet II - Jaja Pakiet III - Masa jajowa 3) Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisach przedmiotu zamówienia, sporządzonych dla każdego pakietu, stanowiących załączniki: nr 2A do SIWZ, nr 2B do SIWZ i nr 2C do SIWZ. W tym, w ramach dostaw Zamawiający wymaga między innymi: 1. Dostarczany asortyment musi być I klasy, świeży i oznakowany zgodnie z obowiązującą normą. Dostawa według wagi netto. 2. Realizacja dostaw w sposób ciągły: - mleko płynne - średnio 5-6 razy w tygodniu, wg potrzeb, do magazynu żywnościowego Zamawiającego, do godz. 5.00; - inny asortyment w godzinach 7:00 - 11:00 - średnio 2-3 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, do magazynu żywnościowego Zamawiającego (w sytuacji nagłej potrzeby Zamawiającego dostawa może zostać zrealizowana w sobotę); z dostarczeniem i wniesieniem do magazynu oraz weryfikacją ilościową i jakościową w obecności Wykonawcy. 3. Zamawiający wymaga by 2/3 terminu wyznaczonego w zakresie przydatności do spożycia produktu zarezerwowana była dla Zamawiającego. 4. W przypadku dostawy mniejszej ilości asortymentu, aniżeli przewiduje to umowa, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skorygowane na podstawie faktycznie dostarczonej ilości przedmiotu zamówienia. 5. Dostawy następować będą transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. 4) Zamawiający wymaga by w formularzach cenowych (zał. nr 1A, 1B, 1C do SIWZ), w kol. 9, w każdej pozycji Wykonawca wskazał proponowany asortyment - nazwę handlową, producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.babinski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach