Przetargi.pl
Dostawa 3 szt. Zestawów składających się z: laserowego przyrządu kontrolnego do legalizacji zbiorników pomiarowych,

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 4222611 , fax. 12 4228463
 • Data zamieszczenia: 2016-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
  ul. Krupnicza 11 11
  31-123 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 4222611, fax. 12 4228463
  REGON: 00033261800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 3 szt. Zestawów składających się z: laserowego przyrządu kontrolnego do legalizacji zbiorników pomiarowych,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zmotoryzowany bezlustrowy tachimetr z kontrolerem posiadającym aplikacje do wykonywania skomplikowanych pomiarów przemysłowych, ze statywem antystatycznym z nogami pod statyw oraz innych akcesoriów opisanych w treści dokumentu wraz z komputerem przenośnym z odpowiednim oprogramowaniem dla Okręgowych Urzędów Miar w Łodzi, Warszawie, Krakowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 332000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja min. 24 m-ce
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.urzadmiar.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną