Przetargi.pl
Dowóz uczniów do Zespołu Szkół nr 2 w Brodłach wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu z miejscowości Grojec, Poręba Żegoty, Mirów w roku szkolnym 2016/2017 tj.: od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci

Gmina Alwernia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-566 Alwernia, Ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 283 11 15 , fax. 12 283 17 92
 • Data zamieszczenia: 2016-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Alwernia
  Ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7 7
  32-566 Alwernia, woj. małopolskie
  tel. 12 283 11 15, fax. 12 283 17 92
  REGON: 35155596700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.alwernia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do Zespołu Szkół nr 2 w Brodłach wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu z miejscowości Grojec, Poręba Żegoty, Mirów w roku szkolnym 2016/2017 tj.: od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Zespołu Szkół nr 2 w Brodłach wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu z miejscowości Grojec, Poręba Żegoty, Mirów w roku szkolnym 2016/2017 tj.: od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci. 1) Trasa przewozu obejmuje około 32 km dziennie przez 191 dni szkolnych. Dowóz uczniów do Gimnazjum w Brodłach na godz. 7.55 z miejscowości Grojec: trasa z Grojca od Placu J. Pawła II przez Grojec (szkoła), Grojec ul. Grojecka, Grojec (Waga) do Gimnazjum w Brodłach: 28 uczniów + 1 opiekun; z miejscowości Mirów i Poręby Żegoty: trasa z Poręby Żegoty (szkoła), przez Mirów (przystanek) do Gimnazjum w Brodłach: 44 uczniów + 1 opiekun. Powrót uczniów do miejsca zamieszkania: do miejscowości Mirów i Poręby Żegoty o godz. 14.35: trasa z Gimnazjum w Brodłach do Mirowa (przystanek) oraz Poręby Żegoty (szkoła): 44 uczniów + 1 opiekun, do miejscowości Grojec o godz. 15.00: trasa z Gimnazjum w Brodłach do Grojca (Waga), Grojec (szkoła), Grojec (Plac J. Pawła II) oraz Grojec ul. Grojecka: 28 uczniów + 1 opiekun. 2) Przewóz winien odbywać się środkiem transportu posiadającym miejsca siedzące dla wszystkich uczniów + 1 opiekun. 3) Godziny powrotu uczniów są zależne od planu lekcji i zostaną uzgodnione między Dyrektorem Szkoły a Wykonawcą. 4) Wykonawca powinien posiadać minimum dwa autobusy posiadające miejsca siedzące, przystosowane do przewozu zorganizowanej grupy dzieci. 5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki podczas przewozu uczniów. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na każdej trasie dysponował jedną osobą do pełnienia funkcji opiekuna. Kierowca pojazdu nie może być jednocześnie opiekunem. Do obowiązków opiekuna będzie należało: zapewnienie bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dowożonych uczniów, zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie przewozu do szkoły i ze szkoły, udzielenie pierwszej pomocy medycznej. 6) Ze strony Zamawiającego koordynatorami dowozów dzieci będą bezpośrednio dyrektorzy poszczególnych placówek objętych przewozami, z którymi Wykonawca ma obowiązek być w stałym kontakcie. 7) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków przejazdu. 8) Wykonawca powinien zabezpieczyć na własny koszt i przewozić w pojeździe wszelkie środki konieczne do udzielenia pierwszej pomocy w czasie przebywania osób w autobusie. 9) Pojazdy, którymi będą przewożeni uczniowie muszą być sprawne pod względem technicznym i właściwie oznakowane. 10) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów do przewożenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu kserokopie aktualnych dowodów rejestracyjnych pojazdów, przy użyciu których realizowane będzie zamówienie oraz opłaconych polis NW i OC dla tych pojazdów. 11) Wykonawca zobowiązuje się do punktualnego i terminowego podstawiania samochodu w wyznaczonych punktach odbioru dzieci i wyznaczonym czasie. 12) Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa przewozu uczniów, realizacja przedmiotu zamówienia może się odbyć przy pomocy pojazdu o odpowiednim stanie technicznym, sprawnego i dopuszczonego do ruchu, z aktualnym badaniem technicznym, spełniającego wymogi sanitarne i estetyczne, ogrzewanego wg potrzeb. 13) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian wynikających z postanowień zawartej umowy, w tym zmiany wartości umowy, z przyczyn których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy m.in. siły wyższej, zmiany trasy oraz zmiany liczby dowożonych dzieci. W przypadku zwiększenia liczby dzieci objętych przewozem w trakcie roku szkolnego o maksymalnie trzech uczniów, Wykonawca nie może domagać się powiększenia wynagrodzenia ponad cenę jednostkową brutto zaoferowaną w ofercie w okresie obowiązywania umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający stosownie do art. 45 ust. 2 ustawy nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość wykonanych usług zorganizowanego przewozu uczniów porównywalna z przedmiotem zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.alwernia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach