Przetargi.pl
Dostawa żwirów kruszonych

Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 11-700 Mrągowo, Nowogródzka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 419 580 , fax. 897 419 590
 • Data zamieszczenia: 2021-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg
  Nowogródzka 1
  11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 419 580, fax. 897 419 590
  REGON: 51075108800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.powiat.mragowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żwirów kruszonych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy w 2021 roku żwirów kruszonych o frakcjach 2-6,3 mm i 6,3–12,8 mm spełniających normy PN-B-11112:1996 z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych. Dostawy będą realizowane sukcesywnie wg. potrzeby Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu. W cenie 1 tony kruszywa należy skalkulować koszt transportu. Zamówiony materiał należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Nowogródzkiej 1 w Mrągowie. Podane ilości materiałów stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania umowy. Szczegółowy zakres dostaw zawiera: Żwir kruszony 2,0 – 6,3 w ilości do 550 ton Żwir kruszony 6,3 – 12,8 w ilości do 250 ton
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach