Przetargi.pl
Dostawa pospółki, mieszanki oraz piasku

Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 11-700 Mrągowo, Nowogródzka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 419 580 , fax. 897 419 590
 • Data zamieszczenia: 2021-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg
  Nowogródzka 1
  11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 419 580, fax. 897 419 590
  REGON: 51075108800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.powiat.mragowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pospółki, mieszanki oraz piasku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2021 roku pospółki, mieszanki i piasku. Szczegółowy zakres dostaw: - pospółka - w ilości do 900 ton - mieszanka kruszona 0/31,5 - w ilości do 300 ton - mieszanka niekruszona 0/31,5 - w ilości do 300 ton - piasek – w ilości do 50 ton Materiały powinny spełniać wymagania SST D-05.01.04 – nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwiązanego. Mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5 mm powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, zawierać minimum 50% ziaren łamanych. Kruszywo naturalne użyte do mieszanki powinno spełniać wymagane normy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach