Przetargi.pl
Dostawa zestawów do ciągłej terapii nerkozastępczej razem z dzierżawą aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych i plasmaferezy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, Ul. Wieniecka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 412 94 13 , fax. 54 412 94 13
 • Data zamieszczenia: 2020-04-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
  Ul. Wieniecka 49
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 412 94 13, fax. 54 412 94 13
  REGON: 34141172700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wloclawek.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów do ciągłej terapii nerkozastępczej razem z dzierżawą aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych i plasmaferezy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa zestawów do ciągłej terapii nerkozastępczej razem z dzierżawą aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych i plasmaferezy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy w następującym asortymencie: Lp. /Przedmiot zamówienia/ Ilość / Okres: 1. Płyn dializacyjny i substytucyjny w ciągłej terapii nerkozastępczej, bezwapniowy, skład: K+ 4 mmol/l; Na+ 140 mmol/l; Mg+ 0,75 mmol/l; HCO3- 22 mmol/l; HPO42- 1 mmol/l; Cl- 122 mmol/l; (1worek = 5litrów); - ilość: 4 800 szt. 2. Płyn substytucyjny do antykoagulacji w ciągłej terapii nerkozastępczej, skład: cytrynian 18 mmol/l; Na+ 140 mmol/l; Cl- 86 mmol/l (1worek = 5litrów); - ilość: 4 800 szt. 3. Płyn substytucyjny do hemofiltracji w ciągłej terapii nerkozastępczej, skład: HCO3- 30-32 mmol/l; Ca2+ 1,25-1,75 mmol/l; K+ 0, 2 lub 4 mmol/l; HPO42- 0-1,2 mmol/l; Mg2+ 0,5-0,6 mmol/l; (1worek = 5litrów);- ilość: 960 szt. 4. Dren do podaży wapnia ze zintegrowanej z aparatem pompy wapnia podczas terapii z antykoagulacją cytrynianową - ilość: 320 szt. 5. Cewnik dializacyjny, wysokoprzepływowy, dwuświatłowy, bez bocznych otworów, hydrofilny, o podwyższonej gładkości, z powłoką przeciwbakteryjną: średnica zew.: 11,5Fr lub 13Fr, o długościach: 15, 20 lub 25 cm; zestaw zawiera: cewnik, igłę wprowadzającą, kalibrowany prowadnik, 2 x korek do wstrzyknięć luer-lock, rozszerzacz naczyniowy, opatrunek; - ilość: 320 szt. 6. Zestaw (filtr z drenami na kasecie) do ciągłych zabiegów nerkozastępczych (1,5 m2 pow. czynnej), uniwersalny (cytrynian lub heparyna), zawierający 1 worek 5l na ultrafiltrat - ilość: 296 szt. 7. Zestaw (filtr z drenami na kasecie) do ciągłych zabiegów nerkozastępczych (1,5 m2 pow. czynnej), przeznaczony dla chorych septycznych, wychwytujący endotoksyny i cytokiny, uniwersalny (cytrynian lub heparyna), zawierający 1 worek 5l na ultrafiltrat - ilość: 24 szt. 8. Roztwór do zabezpieczenia kanałów cewnika dializacyjnego w postaci 46,7% cytrynianu sodu (opakowanie: 20 szt.) - ilość: 10 op. 9. worek na ultrafiltrat 9-litrowy - ilość: 160 szt. 10. łącznik "Y", służący do połączenia dwóch worków z płynami, w przypadku łączenia dwóch worków z podawanymi płynami na jednej wadze - ilość: 300 szt. 11. Dzierżawa 3 fabrycznie nowych aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych i plazmaferezy na 24 miesięcy - (dzierżawa przez cały okres obowiązania umowy) - ilość: 3 szt na 24 m-cy. Szczegółowe parametry wymagane dla aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych i plazmaferezy: Lp. /Parametr wymagany: I. OPIS OGÓLNY 1. Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej z regionalną antykoagulacją cytrynianową lub ogólnoustrojową; Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 lub młodszy, 2. Kasetowy, jednorazowy system filtra i drenów, bez możliwości oddzielenia filtra od drenów; 3. Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu; 4. Pomiar ciśnień: napływu krwi żylnej, zwrotu krwi do żyły, płynu odprowadzanego, na wejściu do filtra oraz przezbłonowego filtra (TMP); 5. Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim, pomoc kontekstowa na ekranie; 6. Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt); 7. Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu; 8. Możliwość jednoczasowego podłączenia 4 worków: trzech z płynami podawanymi i jednego do odbioru płynów, po min. 5 litrów każdy; 9. Pamięć zdarzeń: 96 godz.; II. RODZAJE TERAPII 1. Hemodializa (CVVHD); 2. Hemofiltracja (CVVH); 3. Hemodiafiltracja (CVVHDF); 4. Wysokoobjętościowa hemofiltracja (HV-HF); 5. Powolna ultrafiltracja (SCUF); 6. Plazmafereza (TPE); 7. Hemoperfuzja (HP); 8. Możliwość stosowania antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach: SCUF, CVVHD, CVVH, CVVHDF – z pre- i postdylucją; 9. Możliwość wykonywania terapii CVVHD, CVVH i CVVHDF z zestawami pediatrycznymi o objętości wypełnienia do 60 ml; III. BUDOWA APARATU 1. Pompa krwi i cztery pompy płynów z systemem bilansującym: • ultrafiltratu, • płynu PBP, • płynu dializacyjnego, • płynu substytucyjnego; 2. Cztery niezależne wagi płynów z zakresem ważenia: 0 – 11 kg i z dokładnością ważenia: +/- 1 g; 3. Zintegrowana pompa strzykawkowa; 4. Układ podgrzewający krew powracającą do pacjenta; 5. Sterujący, kolorowy ekran dotykowym, o wielkości min. 12”; 6. Jeden detektor przecieku krwi; 7. Jeden detektor obecności powietrza w krwi powracającej; 8. Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym; 9. Automatyczna regulacja poziomu płynu w komorze odpowietrzającej; 10. Automatyczna identyfikacja założonego filtra; 11. Mechanizm uziemienia potencjałów powracających podczas pracy pompy perystaltycznej na linii krew/płyn dla wyeliminowania zakłóceń sygnału EKG; 12. Złącza: RS232, PCMCIA lub USB 2.0 oraz Ethernet do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi; 13. Zasilanie 230 V. Bateria, która w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni pracę aparatu przez co najmniej 10 min. IV. ZAKRESY REGULACJA DLA TERAPII CRRT 1. Regulacja przepływu pompy krwi w zakresie: 10 - 450 ml/min; 2. Przepływ płynu PBP w zakresie: 0 - 4000 ml/h; 3. Przepływ płynu dializacyjnego w zakresie: 0 - 8000 ml/h; 4. Przepływ płynu substytucyjnego w zakresie: 0 - 8000 ml/h; 5. Usuwanie płynu z ciała pacjenta w zakresie: 0 - 2000 ml/h; 6. Możliwość regulacji temperatury podgrzewacza w zakresie: 33 - 43 ºC; V. INNE 1. Przeprowadzanie szkolenia z obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego. 2. Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z aparatami. 3. Paszport techniczny. 4. Termin dostarczenia i uruchomienia aparatów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 5. W przypadku reklamacji aparatu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć aparat zastępczy na czas naprawy. 6. Serwis: 6a. Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski. 6b. Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych, a także inne nie wymienione koszty. 6c. Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów kontaktowych w przypadku każdorazowej ich zmiany. 6d. Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych. 6e. Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. Uwaga! Formularz parametrów wymaganych stanowi skonkretyzowanie zobowiązań wykonawcy, w związku z czym traktowany będzie jako treść oferty nie podlegający uzupełnieniu, jednakże przy uwzględnieniu treści art. 87 ust. 2 uPzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33181000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ. 2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ. 3. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ. 4. Formularz asortymentowo – cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ. 5. Formularz parametrów wymaganych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ. W związku z tym, że niniejszy dokument konkretyzuje zobowiązanie wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia jest traktowany jako treść oferty. 6. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako ,,Podmiot Udostępniający”) na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia zobowiązania Podmiotu Udostępniającego (składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem), które będzie określało: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. ***(ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja rzeczywistego dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego) 7. Pełnomocnictwo należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał pełnomocnictwa nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię pełnomocnictwa w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach